ลำดับ
โครงการ
ลิ้งค์
วันที่สมัคร
วิทยาเขต
1
โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี ปีการศึกษา 2562 1 - 11 ธ.ค. 61 ทุกวิทยาเขต
2
โครงการทายาทแพทย์แผนไทย คณะแพทย์แผนไทย 1 - 15 ธ.ค. 61 หาดใหญ่
3
โครงการรับสมัครนักเรียนเรียนดีและนักเรียนต่างชาติเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในคณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (ภาษาอังกฤษ) 3-14 ธ.ค.61 หาดใหญ่
4
โครงการคัดเลือกนักเรียนที่มีทักษะทางเศรษฐศาสตร์จากการแข่งตอบปัญหา ระดับมัธยมศึกษาเข้าศึกษาในคณะเศรษฐศาสตร์ 1 - 15 ธ.ค. 61 หาดใหญ่
5
โครงการช่อศรีตรังอินเตอร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมและเทคโนโลยียาง (หลักสูตรนานาชาติ) 1 ธ.ค.61 -
10 ม.ค.62
หาดใหญ่
6
โครงการไนติงเกล หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 1 - 15 ธ.ค. 61 หาดใหญ่
7
โครงการ "นักธุรกิจเกษตรรุ่นใหม่"
(Young Smart Ag-Entrepreneur) คณะเศรษฐศาสตร์
1 - 15 ธ.ค. 61 หาดใหญ่
8
โครงการดาวรุ่งคอมพิวเตอร์ ประเภทที่ 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์
เอกสารประกอบ:  1. ใบสมัคร  2. ใบสรุปผลการเรียนตามกลุ่มรายวิชา
1 - 15 ธ.ค. 61 หาดใหญ่
9
โครงการดาวรุ่งคอมพิวเตอร์ ประเภทที่ 2 คณะวิศวกรรมศาสตร์
เอกสารประกอบ:  1. ใบสมัคร  2. ใบสรุปผลการเรียนตามกลุ่มรายวิชา
1 - 15 ธ.ค. 61 หาดใหญ่
10
โครงการลูกพระราชบิดา 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์
เอกสารประกอบ:  1. ใบสมัคร  2. ใบสรุปผลการเรียนตามกลุ่มรายวิชา
1 - 15 ธ.ค. 61 หาดใหญ่
11
โครงการลูกพระราชบิดา 2 คณะวิศวกรรมศาสตร์
เอกสารประกอบ:  1. ใบสมัคร  2. ใบสรุปผลการเรียนตามกลุ่มรายวิชา
1 - 15 ธ.ค. 61 หาดใหญ่
12
โครงการทุนมงคลสุข คณะวิศวกรรมศาสตร์
เอกสารประกอบ:  1. ใบสมัคร  2. ใบสรุปผลการเรียนตามกลุ่มรายวิชา
1 - 15 ธ.ค. 61 หาดใหญ่
13
โครงการโควตาวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. คณะวิศวกรรมศาสตร์
เอกสารประกอบ:  1. ใบสมัคร  2. ใบสรุปผลการเรียนตามกลุ่มรายวิชา
1 - 15 ธ.ค. 61 หาดใหญ่
14
โครงการรับนักศึกษาโดยวิธีพิเศษ เข้าศึกษาหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต คณะสัตวแพทยศาสตร์ 1 - 15 ธ.ค. 61 หาดใหญ่
15
โครงการ "Sci Seed สานฝัน คนพันธุ์วิทย์" คณะวิทยาศาสตร์
เอกสารประกอบ:  หนังสือรับรองความประพฤติ  
1 - 15 ธ.ค. 61 หาดใหญ่
16
โครงการส่งเสริมผู้มีทักษะพิเศษทางวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 1 - 15 ธ.ค. 61 หาดใหญ่
17
โครงการศึกษิตศิลปะ คณะศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต - 1 - 14 ธ.ค. 61 ปัตตานี
18
โครงการเกษตรทายาท คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 - 15 ธ.ค. 61 สุราษฎร์ธานี
19
โครงการตั้งใจดีมีที่เรียน 1 - 15 ธ.ค. 61 สุราษฎร์ธานี
20
โครงการมุ่งมั่นสู่สงขลานครินทร์ 1 - 15 ธ.ค. 61 สุราษฎร์ธานี
21
โครงการลูกสงขลานครินทร์ 1 - 15 ธ.ค. 61 สุราษฎร์ธานี
22
โครงการเส้นทางอาชีวศึกษาสู่รั้วสงขลานครินทร์ 1 - 15 ธ.ค. 61 สุราษฎร์ธานี
23
โครงการรับนักเรียนฐานวิทยาศาสตร์ 1 - 15 ธ.ค. 61 สุราษฎร์ธานี
24
โครงการทุนการศึกษาช้างเผือกสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 1 - 15 ธ.ค. 61 สุราษฎร์ธานี
25
โครงการรับตรงนักเรียนที่มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา สาขาวิชาดิจิทัลมีเดีย(หลักสูตรนานาชาติ)
Direct Enrollment Channel for Thai and International Students with English Proficiency (Digital Media)
1 - 31 ธ.ค. 61 หาดใหญ่
26
โครงการ Digital Media สร้างบรรยากาศสู่สากล สาขาวิชา ดิจิทัลมีเดีย(หลักสูตรนานาชาติ)
Direct Admission Channel for Digital Media to Create International Atmosphere
1 - 31 ธ.ค. 61 หาดใหญ่
27
โครงการรับตรงเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดิจิทัลมีเดีย (หลักสูตรนานาชาติ) 1 - 31 ธ.ค. 61 หาดใหญ่
28
โครงการ "ผู้นำใต้ร่มศรีตรัง" 1 - 15 ธ.ค. 61 ตรัง
29
โครงการ "เส้นทางอาชีวศึกษาสู่รั้วศรีตรัง" 1 - 15 ธ.ค. 61 ตรัง
30
โครงการ "ต้นศิลป์": ศิลปะการแสดง" 1 - 15 ธ.ค. 61 ตรัง
31
โครงการ "โควตา ม.อ.ตรัง" 1 - 15 ธ.ค. 61 ตรัง
32
โครงการรักเกษตร คณะทรัพยากรธรรมชาติ 1 - 15 ธ.ค. 61 หาดใหญ่
33
โครงการ "สถาภูมิ" (STABHUMI)" 1 - 15 ธ.ค. 61 ตรัง

ลำดับ
โครงการ
ลิ้งค์
วันที่สมัคร
วิทยาเขต
1
ระเบียบการ การสอบคัดเลือกนักเรียน ใน 14 จังหวัดภาคใต้โดยวิธีรับตรง ปีการศึกษา 2562 7-20 ม.ค.62 ทุกวิทยาเขต
2
โครงการรับสมัครนักเรียนเรียนดีและนักเรียนต่างชาติเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในคณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (ภาษาอังกฤษ) 4 ก.พ.-22 มี.ค.62 หาดใหญ่
3
โครงการทายาทธุรกิจยางพารา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมและเทคโนโลยียาง (หลักสูตรนานาชาติ) 1 มี.ค.-10 เม.ย. 62 หาดใหญ่
4
โครงการ ช่อศรีตรัง 1 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมและเทคโนโลยียาง (หลักสูตรนานาชาติ) 1 มี.ค.-10 เม.ย. 62 หาดใหญ่
5
โครงการรับนักศึกษาจากผู้ผ่านการเข้าแข่งขันในโครงการฟิสิกส์สัปประยุทธ์ เข้าศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์ 4 ก.พ. - 29 มี.ค. 62 หาดใหญ่
6
โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ศึกษา เข้าศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์ 4 ก.พ. - 23 มี.ค. 62 หาดใหญ่

ลำดับ
โครงการ
ลิ้งค์
วันที่สมัคร
วิทยาเขต
1
โครงการทายาทธุรกิจยางพารา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมและเทคโนโลยียาง (หลักสูตรนานาชาติ) 30 พ.ค. - 10 มิ.ย. 62 หาดใหญ่
2
โครงการช่อศรีตรังอินเตอร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมและเทคโนโลยียาง (หลักสูตรนานาชาติ) 30 พ.ค.-10 มิ.ย. 62 หาดใหญ่
3
โครงการ ช่อศรีตรัง 1 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมและเทคโนโลยียาง (หลักสูตรนานาชาติ) 30 พ.ค.-10 มิ.ย.62 หาดใหญ่
4
โครงการรับตรงนักเรียนที่มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา สาขาวิชาดิจิทัลมีเดีย(หลักสูตรนานาชาติ)
Direct Enrollment Channel for Thai and International Students with English Proficiency (Digital Media)
30 พ.ค.- 10 มิ.ย. 62 หาดใหญ่
5
โครงการ Digital Media สร้างบรรยากาศสู่สากล สาขาวิชา ดิจิทัลมีเดีย(หลักสูตรนานาชาติ)
Direct Admission Channel for Digital Media to Create International Atmosphere
1 - 31 ธ.ค. 61 หาดใหญ่
6
โครงการรับตรงเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดิจิทัลมีเดีย (หลักสูตรนานาชาติ) 1 - 31 ธ.ค. 61 หาดใหญ่

รอบที่
สมัคร
ยืนยันสิทธิ์
รอบ 1 รับโดยPortfolio 1 - 15 ธ.ค. 61 30 - 31 ม.ค. 62
รอบ 2 โควตาภูมิภาค ติดตามในระเบียบการ 24 - 25 เม.ย. 62
รอบ 3 รับตรงทั่วประเทศ 17-29 เม.ย. 62 ณ วันสอบสัมภาษณ์
รอบ 4 Admission 9 -19 พ.ค.62 ณ วันสอบสัมภาษณ์
รอบ 5 รับตรงอิสระ 30 พ.ค. 62- 10 มิ.ย. 62 17 - 18 มิ.ย. 62


>