รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
โครงการคัดเลือกนักเรียนใน 14 จังหวัดภาคใต้โดยวิธีรับตรง
ประจำปีการศึกษา 2555
ผู้ที่ได้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ภายใต้โครงการนี้แล้วจะถูกตัดสิทธิ์ในการคัดเลือกบุคคล
เข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาโดยวิธี Admissions ซึ่งดำเนินการโดยสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.)
และสามารถดูรายละเอียดการรายงานตัวขึ้นทะเบียนนักศึกษา
ได้ทาง Website ของงานทะเบียนนักศึกษาแต่ละวิทยาเขต
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อเราได้ที่ Tel 0 7428 9255 - 7 Fax 0 7428 9259
(เฉพาะเวลาราชการเท่านั้น)
 

10401 คณะพยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์
ลำดับ
เลขประจำตัวผู้สมัคร
ชื่อ - นามสกุล
101012123นางสาวสกุลรัตน์ ใยทอง
202012175นางสาวปรียาภรณ์ ดีลี
302012202นางสาวพิมพิไล วรดิษฐ์
402012220นางสาวเปรมฤทัย บุญคงมา
502016115นางสาวชไมพร นาคเพ่งพิศ
603002005นางสาวกนกวรรณ จิตรแป้น
703006025นางสาวนฏกร เตียวย่อง
803013029นางสาวพรสวรรค์ ธำรงค์เทพพิทักษ์
903013088นางสาวอารดา หมั่นทวี
1003016067นางสาววิภาดา ช่วยเกลี้ยง
1103020087นางสาวสุวิไล เส็นหมาน
1203022029นางสาวสุกัญญา เตชะนุวัฒนพันธ์
1303022138นางสาวนฤตย์ ปานดำรงค์
1403022195นางสาวทักษพร อุตตสุรดี
1503022209นางสาวพรพิมล มากนคร
1603028004นางสาววัลย์ลิกา เถาธรรมพิทักษ์
1703028015นางสาวคณิตา คงแก้ว
1803028110นางสาวณัฐธิดา ช่วยสงฆ์
1903028137นางสาวบุญศรี ผลาญภัย
2003037021นางสาวเพชรประภา เกิดโสฬส
2104015030นางสาวกันยารัตน์ สุนทรสวัสดิ์
2204032014นางสาวเสาวภาคย์ รักษาวงค์
2304032102นางสาวจิรภา จิตรา
2404032118นางสาวเสาวลักษณ์ อาญา
2504032124นางสาวฉัตรมณี ขุนทิพย์
2604032147นางสาวปวีณา ไกรทอง
2704039004นางสาวสุภาวรรณ ขุนอินทร์
2804039019นางสาวจิวเวลรี่ แซ่ฟุ้ง
2904039026นางสาวอนุสรา รัตนบุรี
3004039027นางสาวอมรรัตน์ จันทุรส
3104050002นางสาวสกุลรัตน์ รัตนฉวี
3204053033นางสาวสุธิมา จันทวงค์
3304056044นางสาวรติรส อุดมรัตน์
3404077093นางสาวกนก ก้องดี
3504077107นางสาวสุธิดา อ่อนเกลี้ยง
3604095020นางสาวรติกร อินทร์ชัย
3704095073นางสาวอัจฉรภรณ์ หนูเกาะทวด
3804095089นางสาวชญาดา กาญจนนันทวงศ์
3904095100นางสาวมณิสร หวังศักราทิตย์
4005007094นางสาวชนินาถ แก้วมโน
4105007105นางสาวธัญญาพร พุทธศิริ
4205007124นางสาวสุธินันท์ ถาวรศรี
4305026079นางสาวอุไซน่า หัดดลละ
4405026147นางสาวสนาด์ ทองนุ้ย
4506003096นางสาวจันทร์จิรา ชูชนะ
4607004051นางสาวชมพูทิพย์ อภิชาตบุตร
4708029019นางสาววลัยลักษณ์ อินแพง
4808029059นางสาวสุนิษา ถิ่นแก้ว
4908029096นางสาวใบทอง เเตงวิเชียร
5009002041นางสาวเบญจมาศ คุณะแสน
5109002051นางสาวเกศินี มณีมาศ
5209005076นายพงศธร ไมสัณ
5309005232นางสาวชมพู ตันติกิจกุล
5409007032นางสาวบุณยดา วรรธนะประทีป
5509007035นางสาวนุสบา จิณะกับ
5609007040นางสาวสิวาพร สมนึก
5709007062นางสาวศศิภา ภักดีใหม่
5809007072นางสาวศิริกานต์ รัตนศิริรุ่ง
5909007097นางสาวภัทธิชา เรืองพงศ์กาญจนา
6010001041นางสาวธนิตา ปลื้มใจ
6110003150นายอิรฟาน คาเร็ง
6210007041นางสาวชนกกานต์ ลาภประเสริฐ
6312015012นางสาวฟิรดาวส์ สาหลี
6412017011นางสาวชลนิภา พลสงคราม
6512025046นางสาวพิชญ์นรี กลึงวงศ์
6612025073นายชโลธร เพ็ญจำรัส
6712025129นางสาวกวินนา ทองสะรา
6812025145นางสาวชุติมา อิศโร
6912025167นางสาวจิตตา บินมุสา
7012025226นางสาวมัลลิกา วรเดช
7112025239นางสาวพิชชาดา ปาชนะวงค์
7212030086นางสาววิภารัตน์ พริกเบ็ญจะ
7312030198นางสาวสุดสุชา เพชรฤทธิ์
7412044023นางสาวจุฑาพันธุ์ แก้วบัว
7512044033นางสาวสุพรรษา ชูเจริญ
7612044077นางสาวรัศมี แซ่ฉัน
7712044208นางสาวพลอยไพลิน จันทรวงศ์ไพศาล
7812044248นายอานุภาพ กล้าใจ
7912045086นางสาวมัญชุกานท์ เพ็ชรัตน์
8012046014นางสาวนันทนิษฎ์ ธันยวัชร์เดชากิจ
8112046030นางสาวสาลีนะ โซะเบ็ญอาหลี
8212046097นางสาวนิชธาวัลย์ บุญศิริ
8312046108นางสาวฉัตรฑริกา บุตรเอก
8412046115นางสาวฑิฆัมพร มโนธรรม
8512046135นางสาวชนิสรา พูลสวัสดิ์
8612046176นางสาวทวีติยา ประเทืองวงศ์
8712058002นางสาวนิสาชล ชูแก้ว
8813001058นางสาวชวนพิศ เหมรา
8913004015นางสาววรรษมน ไชยหมาน
9013011100นางสาวสุพัตรา แซ่อ๋อง
9114044058นางสาวจตุรพร หม่อมพิบูลย์
9214044166นางสาวพรพิชชา หอมเกตุ
9314046099นางสาวปวิตรา วิชัยดิษฐ

© Copyright Entrance Unit. Prince Of Songkla University. All rights Reserved.
 

PHP Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in C:\Inetpub\wwwroot\Entrance_new\2555\Direct\success\success.php on line 9 PHP Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in C:\Inetpub\wwwroot\Entrance_new\2555\Direct\success\success.php on line 9 PHP Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in C:\Inetpub\wwwroot\Entrance_new\2555\Direct\success\success.php on line 152 PHP Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in C:\Inetpub\wwwroot\Entrance_new\2555\Direct\success\success.php on line 152