ประกาศคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกนักเรียนที่มีผลการเรียนดี
เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โครงการคัดเลือกนักเรียนที่มีผลการเรียนดี
ประจำปีการศึกษา 2556
  1. ทำการตรวจสุขภาพร่างกาย (download แบบฟอร์มได้ที่ http://www.entrance.psu.ac.th)
  2. ยื่นหนังสือ "ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา" (download แบบฟอร์มได้ที่ http://www.entrance.psu.ac.th)
  3. ชำระเงินค่าประกันที่นั่งเรียน จำนวน 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) ผ่านระบบ Billpayment
  ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2555
  4. จัดส่งเอกสารตาม ข้อ 1 ถึงข้อ 3 ไปยังมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2555 (ถือวันประทับตราไปรษณีย์ต้นทางเป็นสำคัญ)
  หากไม่ส่งหนังสือดังกล่าวและชำระเงินภายในเวลาที่กำหนดมหาวิทยาลัยจะถือว่าท่านสละสิทธิ์การเข้าศึกษา
  5. ในการนี้ คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม วิทยาเขตภูเก็ต มอบทุนการศึกษาจำนวน 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน)
  ให้นักเรียนโครงการคัดเลือกนักเรียนที่มีผลการเรียนดี ที่รายงานตัวเป็นนักศึกษาพร้อมทั้งลงทะเบียนเข้าศึกษาใน
  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม วิทยาเขตภูเก็ต ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2556
  รายละเอียดสำหรับผู้ผ่านการสัมภาษณ์
 
ผู้ที่ได้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ภายใต้โครงการนี้แล้ว จะไม่มีสิทธิ์ในการรับตรงของ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ในรูปแบบอื่น ๆ และไม่มีสิทธิ์คัดเลือกในระบบ Admissions ด้วย
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อเราได้ที่ Tel 0 7428 9255 - 8 Fax 0 7428 9259
(เฉพาะเวลาราชการเท่านั้น)
 

"; echo""; echo""; echo" "; if($result[SEX] == "นางสาว") $SEX = "น.ส. " ; else $SEX =$result[SEX]." " ; echo""; echo""; echo""; echo""; echo""; $count++; } CloseDB(); ?>
ลำดับ
เลขประจำตัวผู้สมัคร
ชื่อ - นามสกุล
". $count ."" .$result[APP_NO]."" .$SEX .$result[FNAME]." ".$result[SNAME] .""; echo"