ลำดับ
โครงการ
ลิ้งค์
วันที่สมัคร
วิทยาเขต
1
โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี
ประกาศแก้ไขเพิ่มเติม (29 พ.ย. 62)
3-11 ธ.ค. 62 ทุกวิทยาเขต
2
โครงการส่งเสริมผู้มีคุณธรรม จริยธรรม บำเพ็ญประโยชน์ ช่วยเหลือสังคม เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563 (ฉบับแก้ไข 28 พ.ย. 62) 3-11 ธ.ค. 62 ทุกวิทยาเขต
3
โครงการลูกพระราชบิดา 1 3-11 ธ.ค. 63 หาดใหญ่
4
โครงการทุนมงคลสุข 3-11 ธ.ค. 63 หาดใหญ่
5
โครงการ "นักออกแบบบรรจุภัณฑ์ศรีตรัง" 3-11 ธ.ค. 63 หาดใหญ่
6
โครงการโควต้าวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. 3-11 ธ.ค. 63 หาดใหญ่
7
โครงการดาวรุ่งคอมพิวเตอร์ประเภทที่ 1 3-11 ธ.ค. 63 หาดใหญ่
8
โครงการดาวรุ่งคอมพิวเตอร์ประเภทที่ 2 3-11 ธ.ค. 63 หาดใหญ่
9
โครงการลูกพระราชบิดา 2 3-11 ธ.ค. 63 หาดใหญ่
10
โครงการ "บัณฑิตอุตสาหกรรมเกษตรษรีตรัง" 3-11 ธ.ค. 63 หาดใหญ่
11
โครงการ "นักธุรกิจเกษตรรุ่นใหม่" (Young Smart Ag-Entrepreneur) 3-11 ธ.ค. 63 หาดใหญ่
12
โครงการการรับนักศึกษายุวเกษตรกร 3-15 ธ.ค. 63 หาดใหญ่
13
โครงการรักเกษตร 3-15 ธ.ค. 63 หาดใหญ่
14
โครงการช่อศรีตรังอินเตอร์ 2-31 ธ.ค. 63 หาดใหญ่
15
โครงการส่งเสริมผู้มีทักษะพิเศษทางวิทยาศาสตร์ 3-11 ธ.ค. 62 หาดใหญ่
16
โครงการ "Sci Seed สานฝัน คนพันธุ์วิทย์" 3-11 ธ.ค. 62 หาดใหญ่
17
โครงการรับนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์และห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ 3-11 ธ.ค. 62 หาดใหญ่
18
โครงการ "ผลิตแพทย์แนวปฏิรูป" 2-11 ธ.ค. 62 หาดใหญ่
19
โครงการม.อ.ภูเก็ต มุ่งมั่นตั้งใจดี 3-11 ธ.ค. 62 ภูเก็ต
20
โครงการส่งเสริมผู้มีศักยภาพสูงทางวิทยาศาสตร์ (High Science) 3-11 ธ.ค. 62 หาดใหญ่
21
โครงการคัดเลือกนักเรียนที่มีทักษะทางเศรษฐศาสตร์จากการแข่งตอบปัญหาระดับมัธยมศึกษาเข้าศึกษาในคณะเศรษฐศาสตร์ 3-11 ธ.ค. 62 หาดใหญ่
22
โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท โรงพยาบาลยะลา
(เพิ่มเติมคุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิ์สมัครโครงการ)
2-16 ธ.ค. 62 หาดใหญ่
23
โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท โรงพยาบาลหาดใหญ่
(เพิ่มเติมคุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิ์สมัครโครงการ)
2-16 ธ.ค. 62 หาดใหญ่
24
โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) 3-11 ธ.ค. 62 หาดใหญ่
25
โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) จากเครือข่ายโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 3-11 ธ.ค. 62 หาดใหญ่
26
โครงการรับนักศึกษาโดยวิธีพิเศษ เข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะสัตวแพทยศาสตร์ 3-11 ธ.ค. 62 หาดใหญ่
27
โครงการทายาทแพทย์แผนไทย 3-11 ธ.ค. 62 หาดใหญ่
28
โครงการการสร้างพยาบาลของชุมชน โดยชุมชน เพื่อชุมชน 3-11 ธ.ค. 62 หาดใหญ่
29
โครงการไนติงเกล 3-11 ธ.ค. 62 หาดใหญ่
30
โครงการรับสมัครนักเรียนเรียนดีและนักเรียนต่างชาติเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในคณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (ภาษาอังกฤษ) ประจำปีการศึกษา 2563 3-11 ธ.ค. 62 หาดใหญ่
31
โครงการรับผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563 3-11 ธ.ค. 62 ทุกวิทยาเขต
32
Admission of Overseas Senior High School Graduates, Academic Year 2020 3-11 ธ.ค. 62 ทุกวิทยาเขต
33
โครงการคัดเลือกนักเรียนจากโรงเรียนในเครือข่ายและโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายที่มีความร่วมมือกับคณะวิทยาการสื่อสาร ปีการศึกษา 2563 3-11 ธ.ค. 62 ปัตตานี
34
โครงการรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงของสถาบันอาชีวศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการจัดการ คณะวิทยาการสื่อสาร ปีการศึกษา 2563 3-11 ธ.ค. 62 ปัตตานี
35
โครงการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีในคณะวิทยาการสื่อสาร โดยวิธีพิเศษ ปีการศึกษา 2563 3-11 ธ.ค. 62 ปัตตานี
36
โครงการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการจัดการ โดยวิธีพิเศษ ปีการศึกษา 2563 3-11 ธ.ค. 62 ปัตตานี
37
โครงการรับนักเรียนโรงเรียนเครือข่ายกลุ่มเป้าหมาย เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีการศึกษา 2563 3-11 ธ.ค. 62 ปัตตานี
38
โครงการรับนักศึกษาภายใต้โครงการ มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีที่มีผลงาน "สิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัว"ปีการศึกษา 2563
ฉบับแก้ไข 27 พ.ย. 62
3-11 ธ.ค. 62 ทุกวิทยาเขต
39
โครงการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ภายใต้โครงการ โควตาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2563 3-11 ธ.ค. 62 ภูเก็ต
40
การคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ โดยวิธีพิเศษ ภายใต้โครงการ "โควตา ม.อ.ตรัง" ประจำปีการศึกษา 2563 2-15 ธ.ค. 62 ตรัง
41
การคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยวิธีพิเศษภายใต้โครงการ "สถาภูมิ (STABHUMI)" ประจำปีการศึกษา 2563 2-15 ธ.ค. 62 ตรัง
42
การคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในสาขาวิชาศิลปะการแสดงและการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยวิธีพิเศษ ภายใต้โครงการ "ต้นศิลป์ : ศิลปะการแสดง" ประจำปีการศึกษา 2563 2-15 ธ.ค. 62 ตรัง
43
การคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ โดยวิธีพิเศษ ภายใต้โครงการ "ผู้นำใต้ร่มศรีตรัง" ประจำปีการศึกษา 2563 2-15 ธ.ค. 62 ตรัง
44
การคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ โดยวิธีพิเศษ ภายใต้โครงการ "ต้นกล้านักธุรกิจ" ประจำปีการศึกษา 2563 3-11 ธ.ค. 62 ตรัง
45
การคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ โดยวิธีพิเศษ ภายใต้โครงการ "มุ่งมั่นดี ศรี ม.อ.ตรัง" ประจำปีการศึกษา 2563 2-15 ธ.ค. 62 ตรัง
46
การคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในสาขาวิชาศิลปะการแสดงและการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยวิธีพิเศษ ภายใต้โครงการ "ลูกหลานสืบสานศิลป์" ประจำปีการศึกษา 2563 2-15 ธ.ค. 62 ตรัง
47
โครงการ "ต้นกล้าสถาภูมิ" ปีการศึกษา 2563 2-15 ธ.ค. 62 ตรัง
48
โครงการ "ศึกษิตศิลปะ" เข้าศึกษาหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2563 2-16 ธ.ค. 62 ปัตตานี
49
โครงการ "เกษตรทายาท" สำหรับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โครงการจัดตั้งคณะนวัตกรรมการเกษตรและประมง ประจำปีการศึกษา 2563 2-16 ธ.ค. 62 สุราษฎร์ธานี
50
โครงการ "ตั้งใจดีมีที่เรียน" เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 2-16 ธ.ค. 62 สุราษฎร์ธานี
51
โครงการรับนักเรียนพื้นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 5 วิทยาเขต เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 2-20 ธ.ค. 62 สุราษฎร์ธานี
52
โครงการ "ลูกสงขลานครินทร์ เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี" ประจำปีการศึกษา 2563 2-15 ธ.ค. 62 สุราษฎร์ธานี
53
โครงการ "เยาวชนร่มศรีตรัง" ประจำปีการศึกษา 2563 2-20 ธ.ค. 62 สุราษฎร์ธานี
54
โครงการ "เส้นทางอาชีวศึกษาสู่รั้วสงขลานครินทร์" ประจำปีการศึกษา 2563 2-20 ธ.ค. 62 สุราษฎร์ธานี
55
โครงการ "ทุนการศึกษาช้างเผือกสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี" ประจำปีการศึกษา 2563 2-15 ธ.ค. 62 สุราษฎร์ธานี
56
โครงการ ส่งเสริมศักยภาพการวิจัย คณะแพทยศาสตร์ 2-16 ธ.ค. 62 หาดใหญ่
57
โครงการ "เด็กดีศรี ปวช." ปีการศึกษา 2563 3-11 ธ.ค. 62 ภูเก็ต
58
โครงการรับสมัครนักเรียนที่มีความสามารถทางการกีฬาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี สาขาวิชาพลศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ ปีการศึกษา 2563 3-11 ธ.ค. 62 ปัตตานี
59
โครงการรับนักเรียนที่มีความสามารถด้านกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ (PSU. สลาตัน) 3-11 ธ.ค. 62 ปัตตานี
60
โครงการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในคณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรดทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ(ต่อเนื่อง) ประเภทโควตา ปีการศึกษา 2563 3-11 ธ.ค. 62 หาดใหญ่
61
โครงการรับนักศึกษาวิธีพิเศษ(โควตา) เพื่อเข้าศึกษาในวิทยาลัยอิสลามศึกษา ปีการศึกษา 2563 3-11 ธ.ค. 62 ปัตตานี
62
โครงการรับนักศึกษาชาวต่างชาติและนักศึกษาไทย เพื่อเข้าศึกษาในวิทยาลัยอิสลามศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรบัรฑิต ปีการศึกษา 2563 3-11 ธ.ค. 62 ปัตตานี
63
โครงการ "เส้นทางอาชีวศึกษาสู่รั่วศรีตรัง" ปีการศึกษา 2563 2-15 ธ.ค. 62 ตรัง
64
โครงการส่งเสริมการพัฒนานักวิทยาศาสตร์ด้านพิสิกส์ 3-15 ธ.ค. 62 ปัตตานี
65
โครงการ "เทคโนโลยียางสร้างชาติ" คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3-31 ธ.ค. 62 ปัตตานี
66
โครงการ รับนักศึกษาวิธีพิเศษเพื่อเข้าศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2563 3-31 ธ.ค. 62 ปัตตานี
67
โครงการ "ส่งเสริมนักวิทยาศาสตร์เพื่อการประมง" เพื่อเข้าศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2563 3-31 ธ.ค. 62 ปัตตานี
68
โครงการ "ทายาทเกษตรสู่ young smart farmer" เพื่อเข้าศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2563 3-31 ธ.ค. 62 ปัตตานี
69
โครงการโควตานักเรียนภาษาเด่น เพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ประจำปีการศึกษา 2563 Admission for High-School Graduates with Foreign Language Proficiency for the Academic Year 2020 3-11 ธ.ค. 62 ภูเก็ต
70
โครงการ Phuket International Admission เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ประจำปีการศึกษา 2563
Phuket International Admission for Academic Year 2020
3-11 ธ.ค. 62 ภูเก็ต
71
โครงการรับตรง PSUIC Digital Gifted เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดิจิทัลมีเดีย (หลักสูตรนานาชาติ) วิทยาลัยนานาชาติ
Direct Admission Channel for PSUIC Digital Gifted Bachelor of Science (Digital Media) Academic Year 2020
3-11 ธ.ค. 62 หาดใหญ่
72
โครงการ Digital Media สร้างบรรยากาศสู่สากล หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดิจิทัลมีเดีย (หลักสูตรนานาชาติ) วิทยาลัยนานาชาติ
Direct Admission Channel for PSUIC Digital Gifted Bachelor of Science (Digital Media) Academic Year 2020
3-11 ธ.ค. 62 หาดใหญ่
73
โครงการรับตรงนักเรียนที่มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดิจิทัลมีเดีย (หลักสูตรนานาชาติ)
Direct Admission Channel for Thai and International Students with English Proficiency Bachelor of Science(Digital Media) Academic Year 2020
3-11 ธ.ค. 62 หาดใหญ่
74
โครงการรับตรงเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดิจิทัลมีเดีย (หลักสูตรนานาชาติ) วิทยาลัยนานาชาติ 3-11 ธ.ค. 62 หาดใหญ่

ลำดับ
โครงการ
ลิ้งค์
วันที่สมัคร
วิทยาเขต
1
เอกสารประชาสัมพันธ์ การคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา TCAS รอบที่4 (Admission 2)ปีการศึกษา 2563
อัพเดทวันที่ 2 ธ.ค. 62
- ทุกวิทยาเขต>