งานทะเบียนกลาง
กองกิจการนักศึกษา
 คู่มือการศึกษา
 ระเบียบมหาวิทยาลัย
การเข้าศึกษาในโครงการพิเศษ
 ชื่อ-ที่อยู่โรงเรียน 14 จ.ภาคใต
 ชื่อ-ที่อยู่โรงเรียนทั่วประเทศ
 คุณสมบัติเฉพาะทางการศึกษา
การประกันคุณภาพ
แบบสำรวจความพึงพอใจ

 สำนักงานคณะกรรมการ
     การอุดมศึกษา (สกอ.)
 สถาบันทดสอบทางการศึกษา
     แห่งชาติ (สทศ.)
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราช-
      นครินทร์
 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์
      แห่งประเทศไทย (กสพท.)

 วิทยาเขตหาดใหญ่
 วิทยาเขตปัตตานี
 วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
 วิทยาเขตภูเก็ต
 วิทยาเขตตรัง
 


      เฉพาะ  psu.ac.th
        เว็บไซต์อื่นๆ
 
:: ภารกิจ ::

งานรับนักศึกษา กองบริการการศึกษา
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

        งานรับนักศึกษา เดิมชื่อ “หน่วยสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย” หรือ “หน่วยสอบคัดเลือกฯ “
เป็นหน่วยงานสังกัดงานบริการวิชาการ กองบริการการศึกษา ต่อมาสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ในคราวประชุมครั้งที่ 258 (9/2548) เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2548 มีมติอนุมัติให้จัดตั้งเป็น “งานรับนักศึกษา”
เป็นหน่วยงานภายในกองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี โดยมีเป้าประสงค์เพื่อเป็นหน่วยงานสนับสนุน
และประสานงานการรับนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาเพิ่มมากขึ้น พร้อมทั้งให้กระจายโอกาสทางการศึกษา
อย่างทั่วถึงและหลากหลาย มีภารกิจครอบคลุมงาน ดังนี้

1. การคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยฯ โดยวิธีรับตรง และโครงการพิเศษ มีหน้าที่รับผิดชอบ
การรับนักศึกษาเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีผ่านการสอบคัดเลือกฯ โดยวิธีรับตรง (รับตรง)
และได้รวมถึงการรับโครงการพิเศษต่าง ๆ ใน 14 จังหวัดภาคใต้ ได้แก่
            - โครงการคัดเลือกนักศึกษาชาวไทยที่นับถือศาสนาอิสลามใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้
              เข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ตามโครงการกระทรวงมหาดไทย
            - โครงการส่งเสริมนักเรียนใน 14 จังหวัดภาคใต้ที่มีความสามารถพิเศษด้านกีฬาและศิลปวัฒนธรรม
            - โครงการกระจายโอกาสทางการศึกษาให้แก่ท้องถิ่นที่ไม่มีผู้สอบผ่านการคัดเลือก (โควตาอำเภอ)
            - โครงการรับนักศึกษาแพทย์โควตาจังหวัด
            - โครงการรับนักศึกษาทันตแพทย์โควตาจังหวัด

2. การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลางการรับนักศึกษา (Admissions)
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (รับรวม)
มีหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการและประสานงานกับคณะ/หน่วยงานต่างๆ
และปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาในการดำเนินการจัดทำองค์ประกอบ
และเกณฑ์การคัดเลือก การรับสมัคร ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์/ตรวจร่างกาย/ทดสอบพิเศษ ,
ประสานการสอบสัมภาษณ์/ตรวจร่างกาย/ทดสอบพิเศษและประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
ตลอดจน ส่งข้อมูลให้คณะ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในมหาวิทยาลัย

3. การรับนักศึกษาตามโครงการพิเศษของคณะต่าง ๆ มีหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการและประสานงานกับคณะต่าง ๆ
ในการขออนุมัติโครงการ ประกาศรับสมัคร การคัดเลือก การแต่งตั้งกรรมการดำเนินการและการประกาศผลการคัดเลือก
และรวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิ์เขาศึกษาตามโครงการพิเศษของมหาวิทยาลัยสำหรับใช้ตรวจสอบผู้สมัครรับตรงและรับรวม
เพื่อป้องกันการใช้สิทธิ์ซ้ำซ้อน


4. การจัดสอบวิชาเฉพาะ /วิชาความถนัด,การทดสอบการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน
(Ordinary National Education Test : O-NET) และการทดสอบการศึกษาแห่งชาติขั้นสูง
(Advanced National Education Test : A-NET ) เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
มีหน้าที่รับผิดชอบ
และดำเนินการประสานงานการจัดสอบระหว่างศูนย์สอบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์กับสำนักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา, กับสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ, กับโรงเรียนหน่วยสอบ, กับโรงเรียนที่ส่งนักเรียน
เข้าสอบ, กับผู้แทนศูนย์สอบ และคณะอนุกรรมการฝ่ายต่าง ๆ

5. การจัดทำระบบประมวลผลและสารสนเทศ มีหน้าที่รับผิดชอบพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการคัดเลือกนักศึกษา
และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง พัฒนาเว็บไซต์ การเก็บรวบรวมข้อมูล และจัดระเบียบ ข้อมูลที่ใช้ในการดำเนินการสอบคัดเลือก
เพื่อให้มหาวิทยาลัยใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการรับนักศึกษาและใช้ประโยชน์ในการประชาสัมพันธ์

6. คลังข้อสอบและวิเคราะห์ข้อสอบ
มีหน้าที่เป็นฝ่ายเลขานุการในคณะอนุกรรมการออกข้อสอบ และคณะอนุกรรม
การประธานวิชา เป็นฝ่ายเลขานุการในคณะอนุกรรมการพัฒนาการสร้างข้อสอบ จัดทำเอกสารรวบรวมข้อสอบที่ใช้แล้ว
งานคลังข้อสอบ งานวิเคราะห์ข้อสอบ และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

7. การประเมิน วิจัย และพัฒนาระบบงานรับนักศึกษา
มีหน้าที่รับผิดชอบรวบรวมสถิติและจัดระเบียบข้อมูลเกี่ยวกับจำนวน
การรับเข้า สละสิทธิ์ เพื่อใช้ประเมินการคัดเลือกนักศึกษาโดยวิธีต่าง ๆ และปรับปรุงการรับนักศึกษา ทำการศึกษาวิจัยเพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาระบบการรับนักศึกษา ตลอดจนรับผิดชอบงานด้านการประกันคุณภาพ
และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

8. การประชาสัมพันธ์และแนะแนวการศึกษา
มีหน้าที่รับผิดชอบการจัดทำข้อมูล เอกสารข่าวสารที่เกี่ยวกับการคัดเลือก
นักศึกษา จัดประชุมสัมมนาอาจารย์แนะแนวและผู้บริหารโรงเรียนเพื่อแนะแนวการคัดเลือกฯ เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย
ให้คำแนะนำและให้ข้อมูลกับโรงเรียน นักเรียน และบุคคลทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย

9. การเงิน บัญชีและพัสดุ
มีหน้าที่รับผิดชอบประสานงานกับฝ่ายการเงินและพัสดุของมหาวิทยาลัยในเรื่องบัญชีการเงินของ
การดำเนินงานการสอบคัดเลือกทั้งสอบตรงและสอบรวม ประสานงานด้านการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินงาน
ของฝ่ายต่าง ๆ รวบรวมบัญชีวัสดุครุภัณฑ์ของฝ่ายต่าง ๆ จัดทำบัญชีวัสดุ ทะเบียนครุภัณฑ์ของงานรับนักศึกษา
ขออนุมัติและเบิกจ่ายเอกสารทางการเงิน ในการดำเนินงานของฝ่ายต่าง ๆ และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

10. ธุรการ
มีหน้าที่รับผิดชอบด้านธุรการของหน่วยสอบคัดเลือกฯ และคณะอนุกรรมการฝ่ายต่าง ๆ บริการให้คำแนะนำ
และติดต่อสอบถาม จัดทำบัญชีเอกสารวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการคัดเลือกฯ จัดทำข้อมูลรายชื่อบุคลากร/หน่วยงาน/โรงเรียน
ดำเนินการและดูแลด้านบุคลากร จัดเตรียมและดำเนินการจัดทำคำของบประมาณของงาน
ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปี ดำเนินการจัดเตรียมเอกสารหนังสือเพื่อการทำลาย และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

2010 Copyright Entrance Unit.
Prince Of Songkla University. All rights Reserved.