มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการส่งเสริมผู้มีคุณธรรม จริยธรรมบำเพ็ญประโยชน์ฯ
ประจำปีการศึกษา 2561
มีสิทธิ์สัมภาษณ์ 241 คน
ลำดับ
รหัส
สาขา
จำนวน 
 
คณะวิศวกรรมศาสตร์
1
10101
วิศวกรรมศาสตร์
30
คณะวิทยาศาสตร์
1
10200
วิทยาศาสตร์
5
คณะพยาบาลศาสตร์
1
10401
พยาบาลศาสตร์
7
คณะวิทยาการจัดการ
1
10501
ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
1
2
10502
การตลาด
1
3
10503
การเงิน
2
4
10504
การบริหารทรัพยากรมนุษย์
1
5
10505
การจัดการ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
4
6
10506
บัญชีบัญฑิต
1
7
10507
รัฐประศาสนศาสตร์
1
8
10508
การจัดการโลจิสติกส์
1
9
10509
การจัดการประชุมนิทรรศการและการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล
1
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
1
10602
สัตวศาสตร์
5
2
10603
วาริชศาสตร์
2
3
10604
พืชศาสตร์
2
4
10605
พัฒนาการเกษตร
1
5
10606
การจัดการศัตรูพืช
1
6
10607
ปฐพีศาสตร์
2
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
1
10901
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
10
2
10902
เทคโนโลยีวัสดุภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์
1
3
10903
การจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร
4
คณะศิลปศาสตร์
1
11001
ภาษาไทยประยุกต์
3
2
11002
ภาษาอังกฤษ
4
3
11003
ภาษาจีน
8
4
11004
ชุมชนศึกษา
0
คณะเศรษฐศาสตร์
1
11202
เศรษฐศาสตร์เกษตร
1
วิทยาลัยนานาชาติ
1
11501
ดิจิทัลมีเดีย (หลักสูตรนานาชาติ)
2
2
11502
ดิจิทัลมีเดีย (หลักสูตรนานาชาติ)
0
คณะศึกษาศาสตร์
1
20106
เทคโนโลยีสารสนเทศและประเมินผลการศึกษา
1
2
20107
พลศึกษา
1
3
20109
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
1
4
20112
จิตวิทยา
1
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1
20201
เทคโนโลยียาง
4
2
20202
เทคโนโลยีการเกษตร (เทคโนโลยีผลิตพืช)
0
3
20203
เทคโนโลยีการเกษตร (เทคโนโลยีผลิตสัตว์)
0
4
20206
คณิตศาสตร์ประยุกต์
2
5
20207
เคมี - ชีววิทยา
1
6
20208
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
0
7
20209
เคมีอุตสาหกรรม
0
8
20210
ฟิสิกส์
0
9
20211
วิทยาศาสตร์นิเทศ
0
10
20212
โภชนศาสตร์และการกำหนดอาหาร
0
11
20216
เทคโนโลยีการประมง
0
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1
20301
ภูมิศาสตร์
0
2
20302
บริหารธุรกิจ
2
3
20305
ประวัติศาสตร์
2
4
20308
พัฒนาสังคม
7
5
20309
ภาษาและวรรณคดีไทย
2
6
20312
ภาษาเกาหลี
0
7
20313
ภาษามลายู
1
8
20314
มลายูศึกษา
0
9
20315
ภาษาญี่ปุ่น
0
10
20316
ภาษาอาหรับและภาษาอาหรับธุรกิจ (แขนงวิชาภาษาอาหรับ)
1
11
20317
ภาษาอาหรับและภาษาอาหรับธุรกิจ (แขนงวิชาภาษาอาหรับธุรกิจ)
3
12
20319
ภาษาอังกฤษ
8
13
20321
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
0
14
20322
เศรษฐศาสตร์ - เศรษฐกิจอาเชี่ยน
1
15
20323
ปรัชญาและศาสนา
0
16
20324
บริหารธุรกิจ
0
17
20325
เศรษฐศาสตร์ - เศรษฐกิจอาเชี่ยน
0
18
20326
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
0
วิทยาลัยอิสลามศึกษา
1
20401
เศรษฐศาสตร์และการจัดการในอิสลาม
2
2
20402
อิสลามศึกษา
1
3
20403
อิสลามศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)
4
4
20404
การสอนอิสลามศึกษา
5
5
20405
กฎหมายอิสลาม
0
6
20406
ตะวันออกกลางและภาษาอาหรับเพื่อการสื่อสาร
1
คณะศิลปกรรมศาสตร์
1
20501
ทัศนศิลป์
1
2
20502
ออกแบบประยุกต์ศิลป์
0
3
20503
ออกแบบแฟชั่นและเครื่องแต่งกาย
2
คณะวิทยาการสื่อสาร
1
20601
นิเทศศาสตร์
5
2
20604
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการจัดการ
2
3
20606
นวัตกรรมการออกแบบและสร้างสรรค์สื่อ
2
คณะรัฐศาสตร์
1
20701
การปกครอง
5
2
20702
การปกครองท้องถิ่น
2
3
20703
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
1
4
20704
นโยบายสาธารณะ
1
คณะการบริการและการท่องเที่ยว
1
30101
การจัดการการท่องเที่ยว (หลักสูตรนานาชาติ)
4
2
30102
การจัดการการบริการ (หลักสูตรนานาชาติ)
0
3
30103
การจัดการนวัตกรรมการบริการ (หลักสูตรนานาชาติ)
0
4
30104
การจัดการการท่องเที่ยว (หลักสูตรนานาชาติ)
0
5
30105
การจัดการการท่องเที่ยว (หลักสูตรนานาชาติ)
2
6
30106
การจัดการการบริการ (หลักสูตรนานาชาติ)
0
7
30107
การจัดการการบริการ (หลักสูตรนานาชาติ)
0
8
30108
การจัดการนวัตกรรมการบริการ (หลักสูตรนานาชาติ)
0
9
30109
การจัดการนวัตกรรมการบริการ (หลักสูตรนานาชาติ)
0
คณะวิเทศศึกษา
1
30201
วิเทศธุรกิจ - จีน (หลักสูตรนานาชาติ)
6
2
30202
จีนศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)
1
3
30203
ไทยศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)
0
4
30206
วิเทศศึกษา
0
5
30209
ยุโรปศึกษา : อังกฤษ - ฝรั่งเศส (หลักสูตรนานาชาติ)
2
คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
1
30303
เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศสิ่งแวดล้อม
0
2
30304
เทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม
0
คณะวิศวกรรมศาสตร์ (เรียนที่ภูเก็ต)
1
30401
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
5
วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์
1
30301
วิศวกรรมซอฟต์แวร์
1
2
30302
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1
3
30305
ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์
0
4
30306
ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์
0
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1
40101
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
3
2
40102
เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
2
3
40103
เทคโนโลยีสารสนเทศ
0
4
40104
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมยางพารา
1
5
40105
เคมีเพื่ออุตสาหกรรม
1
6
40106
เทคโนโลยีอาหาร
2
7
40107
การจัดการงานวิศวกรรม
0
8
40108
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
2
9
40109
สิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน
0
10
40110
ระบบสารสนเทศ
0
11
40111
ทรัพยากรประมง
1
12
40112
ระบบสารสนเทศ
0
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
1
40201
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
0
2
40203
พัฒนาธุรกิจ
0
3
40204
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ
7
4
40205
การจัดการรัฐกิจ
0
5
40206
การจัดการธุรกิจการท่องเที่ยว
1
6
40208
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
2
7
40209
พัฒนาธุรกิจ
0
8
40210
การจัดการธุรกิจการท่องเที่ยว
1
คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ
1
50101
การประกันภัยและการจัดการความเสี่ยง
1
2
50103
การจัดการสารสนเทศและคอมพิวเตอร์
2
3
50104
การบัญชี
7
4
50105
การตลาด
2
5
50106
การจัดการการท่องเที่ยว
3
6
50108
การจัดการรัฐกิจ
5
7
50109
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
1
8
50110
ศิลปะการแสดงและการจัดการ
1
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
1
50201
สถาปัตยกรรมศาสตร์
1
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อเราได้ที่ Tel 0 7428 9255-8 Fax 0 7428 9259
(เฉพาะเวลาราชการเท่านั้น)