ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี
ประจำปีการศึกษา 2557
11101 คณะนิติศาสตร์ สาขา นิติศาสตร์ จำนวน 321 คน
 *ผู้ที่เลือกสอบสัมภาษณ์ที่ "คณะ/วิทยาเขต" ให้ไปสอบสัมภาษณ์ยังคณะหรือวิทยาเขตที่ผู้สมัครเลือก ดูรายละเอียดและสถานที่ คลิ๊กที่นี้
ลำดับ
เลขประจำตัวผู้สมัคร
ชื่อ - นามสกุล
สถานที่สอบสัมภาษณ์
1 570208794   นางสาว บัณฑิตา เจียระนัย คณะ/วิทยาเขต
2 570208799   นางสาว วราภรณ์ ศิริครินทร์ คณะ/วิทยาเขต
3 570208800   นาย อาณัติ เกษา คณะ/วิทยาเขต
4 570208817   นาย รุ่งรพี เรณุมาศ คณะ/วิทยาเขต
5 570208843   นางสาว ณัฏฐธิดา ราชรองวังนุชิต คณะ/วิทยาเขต
6 570208857   นางสาว กิตฏิมา ตั่นมี คณะ/วิทยาเขต
7 570208901   นาย อัษฎา เกิดลำเจียก กรุงเทพฯ
8 570209001   นางสาว เข็มทอง ถุงทอง คณะ/วิทยาเขต
9 570209031   นางสาว เกษราภรณ์ เกียรติเฉลิมลาภ คณะ/วิทยาเขต
10 570209066   นางสาว ณัฐกานต์ สุขเกื้อ คณะ/วิทยาเขต
11 570209067   นางสาว ณัฐชยา ฤทธิ์เลื่อน คณะ/วิทยาเขต
12 570209077   นาย ภูมินทร์ สุวรรณรัตน์ คณะ/วิทยาเขต
13 570209080   นางสาว อัจฉรีย์ จันทร์พุ่ม คณะ/วิทยาเขต
14 570209092   นางสาว นัทรีเซีย หลีเส็น คณะ/วิทยาเขต
15 570209102   นางสาว นภัสสร ทิพย์สุวรรณ คณะ/วิทยาเขต
16 570209156   นางสาว ณัฐนิชา โพธิลังกา คณะ/วิทยาเขต
17 570209169   นาย ทศพร พงษ์นัยรัตน์ คณะ/วิทยาเขต
18 570209179   นางสาว นภาพร ระหงษ์ คณะ/วิทยาเขต
19 570209193   นางสาว ชนิศรา มณีรัตน์ คณะ/วิทยาเขต
20 570209224   นางสาว ฟารีญา ศรีหมอก คณะ/วิทยาเขต
21 570209263   นางสาว เกศกานดา เรืองดำ คณะ/วิทยาเขต
22 570209295   นางสาว อารียา นวนโพธิ์ กรุงเทพฯ
23 570209342   นาย ทัสนัย ด้วงทองกุล คณะ/วิทยาเขต
24 570209370   นางสาว วรรณพร ณ สุวรรณ คณะ/วิทยาเขต
25 570209378   นางสาว รัญชนา มโนสถาพร คณะ/วิทยาเขต
26 570209441   นางสาว อาทิติยา จงแจ่มใส คณะ/วิทยาเขต
27 570209460   นาย วีรยุทธ รุ่นมี คณะ/วิทยาเขต
28 570209532   นางสาว พัชราภรณ์ รอดพูน คณะ/วิทยาเขต
29 570209548   นางสาว ลักษณาจันทร์ โอนิกะ คณะ/วิทยาเขต
30 570209552   นางสาว ศุภิสรา มานะทำดี คณะ/วิทยาเขต
31 570209567   นางสาว อรุณี สังขรัตน์ กรุงเทพฯ
32 570209580   นางสาว ไอลดา อ้นพรม กรุงเทพฯ
33 570209593   นางสาว ปริยาภัทร บุญแก้ว คณะ/วิทยาเขต
34 570209604   นางสาว อัจฉรา กุลรังษี คณะ/วิทยาเขต
35 570209614   นางสาว ศรีสุดา บุญจริง คณะ/วิทยาเขต
36 570209617   นาย ณัฐชนัน เพ็ชรสีช่วง คณะ/วิทยาเขต
37 570209636   นางสาว อธิการ เขียวชัย คณะ/วิทยาเขต
38 570209644   นางสาว หยาดทิพย์ ดารากัย คณะ/วิทยาเขต
39 570209646   นาย ศุภชัย ประสิทธิ์ศร คณะ/วิทยาเขต
40 570209683   นางสาว นริศรา ตาเหร์ คณะ/วิทยาเขต
41 570209689   นางสาว อัสมา วันหวัง คณะ/วิทยาเขต
42 570209716   นาย ภาณุพงศ์ ไชยมาตร คณะ/วิทยาเขต
43 570209717   นางสาว อังคณา กุเวฬรัตน์ กรุงเทพฯ
44 570209726   นางสาว ศศินี พงศ์จันทรเสถียร คณะ/วิทยาเขต
45 570209731   นางสาว นัทธนิชา มานะดี กรุงเทพฯ
46 570209736   นางสาว นิรชร ประภัศร คณะ/วิทยาเขต
47 570209761   นางสาว เพ็ญนภา หล้าลุน กรุงเทพฯ
48 570209779   นางสาว จิรนันท์ จินดา คณะ/วิทยาเขต
49 570209792   นางสาว กัณณิกา เฉลิมชัย คณะ/วิทยาเขต
50 570209795   นางสาว รุจิเรข อรรถพูลทรัพย์ กรุงเทพฯ
51 570209799   นางสาว ปัณณารีย์ มีชูวรพงศ์ คณะ/วิทยาเขต
52 570209851   นาย ศักดินนท์ พิทักษ์เมธี กรุงเทพฯ
53 570209857   นางสาว พิชยา วัฒนะนุกูล คณะ/วิทยาเขต
54 570209869   นาย ทักษ์ดนัย นิลพฤกษ์ คณะ/วิทยาเขต
55 570209949   นางสาว ตวงรัตน์ สุวชัยชาญ คณะ/วิทยาเขต
56 570209967   นางสาว ระพีพรรณ ทองสิมา กรุงเทพฯ
57 570209985   นาย ศุภฤกษ์ ดำมณี คณะ/วิทยาเขต
58 570210000   นางสาว โรสมาลิน ดุลยมาศ คณะ/วิทยาเขต
59 570210002   นางสาว อัญชิสา ทองเสน คณะ/วิทยาเขต
60 570210055   นางสาว จินดา เเซ่จัง กรุงเทพฯ
61 570210157   นาย ดานิช แลเมาะ คณะ/วิทยาเขต
62 570210165   นางสาว น้ำทิพย์ ทิมฤกษ์ กรุงเทพฯ
63 570210206   นางสาว ธันยมัย จากที่ คณะ/วิทยาเขต
64 570210222   นางสาว อังคณา บุญวงศ์ คณะ/วิทยาเขต
65 570210258   นางสาว กาญจณาวดี วุ่นฉิม คณะ/วิทยาเขต
66 570210262   นางสาว ศุภวรรณ คงสินธุ์ คณะ/วิทยาเขต
67 570210270   นางสาว ภัคจิรา ชมประเสริฐ กรุงเทพฯ
68 570210320   นางสาว มนัสวี ดวงเกิด คณะ/วิทยาเขต
69 570210321   นางสาว ณัฐธิดา วงค์รอด คณะ/วิทยาเขต
70 570210338   นางสาว ลาตีฟ๊ะ เต่งทิ้ง คณะ/วิทยาเขต
71 570210400   นางสาว พรจริยา พิทักษ์ คณะ/วิทยาเขต
72 570210424   นางสาว สุภาวิณีย์ วุฒิปัญญาโชติวัฒน์ คณะ/วิทยาเขต
73 570210478   นาย ศิวณัฐ พิธีรัตนานนท์ คณะ/วิทยาเขต
74 570210480   นาย ภูรินท์ แสงดี คณะ/วิทยาเขต
75 570210536   นางสาว ญาณิศา ทองเกษร คณะ/วิทยาเขต
76 570210546   นาย ศิวัช ผิวผ่อง กรุงเทพฯ
77 570210557   นางสาว พรชิตา บิลละเต๊ะ คณะ/วิทยาเขต
78 570210576   นาย พลากฤษณ์ การะหงษ์ คณะ/วิทยาเขต
79 570210675   นางสาว ศุภวรรณ บุรีเรือง คณะ/วิทยาเขต
80 570210679   นางสาว รุ่งนภา แก้วเอียด คณะ/วิทยาเขต
81 570210685   นางสาว กุลธิรา กังแฮ คณะ/วิทยาเขต
82 570210689   นางสาว ฟารีดา ดีแม คณะ/วิทยาเขต
83 570210704   นาย ทัชมงคล พ่วงทรัพย์สิน กรุงเทพฯ
84 570210754   นางสาว พัชรนินท์ คงเกียรติอนนต์ คณะ/วิทยาเขต
85 570210769   นาย อารีฟ หัสบู คณะ/วิทยาเขต
86 570210804   นางสาว หงษ์ลัดดา ครรชิต คณะ/วิทยาเขต
87 570210851   นางสาว ณัฐชา โสภา คณะ/วิทยาเขต
88 570210868   นางสาว นาดียา มามะ คณะ/วิทยาเขต
89 570210875   นางสาว ธนัชชา สุขวิเศษ คณะ/วิทยาเขต
90 570210895   นางสาว ณิชากร โพธิ์นิ่มแดง คณะ/วิทยาเขต
91 570210896   นาย อัมรินทร์ เจะอาลี คณะ/วิทยาเขต
92 570210912   นาย เนติภูมิ บางชุมแพ คณะ/วิทยาเขต
93 570210915   นางสาว มัลลิกา แก้วรัตน์ คณะ/วิทยาเขต
94 570210920   นางสาว ณัฐชา พุทธสุชา คณะ/วิทยาเขต
95 570210970   นาย ณัฐนันท์ อร่ามรุ่งโรจน์ คณะ/วิทยาเขต
96 570211027   นางสาว ภวรัญชน์ จันทรภักดี คณะ/วิทยาเขต
97 570211042   นางสาว วิไลวรรณ ฤทธิ์ประเสริฐ คณะ/วิทยาเขต
98 570211134   นาย กีรติ กีรกะจินดา กรุงเทพฯ
99 570211141   นาย วันเฉลิมเดช ป้องคำ คณะ/วิทยาเขต
100 570211238   นางสาว กันต์ฤทัย ทองส่งแสง คณะ/วิทยาเขต
101 570211289   นาย อับดุลมูไฮมีน จารง คณะ/วิทยาเขต
102 570211300   นาย อรรถพร คงนวล คณะ/วิทยาเขต
103 570211345   นางสาว สราวรรณ ไชยชนะ คณะ/วิทยาเขต
104 570211396   นางสาว อลิสา บินดุส๊ะ คณะ/วิทยาเขต
105 570211441   นาย ฟูรกอน บือราเฮง คณะ/วิทยาเขต
106 570211504   นางสาว วิภัทรา โล่ห์สุริยะ คณะ/วิทยาเขต
107 570211518   นางสาว นัสรียะห์ เปาะซา คณะ/วิทยาเขต
108 570211542   นางสาว ดาราวรรณ สุนทร คณะ/วิทยาเขต
109 570211545   นาย อภิสิทธิ์ ศิริญาติ คณะ/วิทยาเขต
110 570211551   นางสาว เปมิกา จรูญศักดิ์ คณะ/วิทยาเขต
111 570211560   นาย สุทธวิชญ์ แพเรือง กรุงเทพฯ
112 570211580   นางสาว ณพิชา คันธฬิกา คณะ/วิทยาเขต
113 570211646   นางสาว ฐิติรัตน์ ว่องพิสิฐคุณ คณะ/วิทยาเขต
114 570211653   นางสาว จิรภัทร์ สิทธิศักดิ์ คณะ/วิทยาเขต
115 570211663   นาย จเรวุฒิ พุ่มพวง กรุงเทพฯ
116 570211683   นางสาว วิภากร แสงหอย คณะ/วิทยาเขต
117 570211750   นางสาว ปัณฑ์ชนิต เกตุสกูล คณะ/วิทยาเขต
118 570211763   นางสาว โสภณา บำรุงสุข คณะ/วิทยาเขต
119 570211813   นาย พิชญพงษ์ สิทธิจันทร์ คณะ/วิทยาเขต
120 570211839   นาย ดลวัฒน์ กองมณี คณะ/วิทยาเขต
121 570211861   นางสาว วศินี ทาสุวรรณ คณะ/วิทยาเขต
122 570211889   นางสาว กมนชนก บุญสิทธิ์ คณะ/วิทยาเขต
123 570211907   นาย ซอฟรอน มะนิ คณะ/วิทยาเขต
124 570211953   นางสาว นัสรีดา บราเฮง คณะ/วิทยาเขต
125 570211995   นาย ปกรณ์ ศิริรัตน์ กรุงเทพฯ
126 570212040   นาย กิตติพงษ์ ชาลี กรุงเทพฯ
127 570212041   นาย เขมทัต หาญผจญโชค คณะ/วิทยาเขต
128 570212102   นางสาว นูรีย๊ะ หมุดหมาน คณะ/วิทยาเขต
129 570212108   นาย สุนทร เสถียรสถิตวงศ์ คณะ/วิทยาเขต
130 570212118   นางสาว พาทิศา เอ่งฉ้วน คณะ/วิทยาเขต
131 570212220   นางสาว ฐานิกา แก้วพลับ คณะ/วิทยาเขต
132 570212317   นางสาว ทักษพร อ๊อสวงศ์ กรุงเทพฯ
133 570212329   นางสาว นูรฮายาตี ยูโซะ คณะ/วิทยาเขต
134 570212420   นาย จักรพันธ์ มีขวัญ คณะ/วิทยาเขต
135 570212476   นางสาว นัทธมน หนูทอง คณะ/วิทยาเขต
136 570212482   นางสาว จุฑามาศ ปริสุทธิ์กุล คณะ/วิทยาเขต
137 570212539   นางสาว ณัฐกานต์ มากเกลี้ยง คณะ/วิทยาเขต
138 570212612   นางสาว อัญชิสา ขนอม กรุงเทพฯ
139 570212667   นางสาว ปรียา วิจิตรวงศ์ คณะ/วิทยาเขต
140 570212773   นางสาว อรพิมล อินทราช คณะ/วิทยาเขต
141 570212797   นางสาว จิราพร บุญเกื้อ คณะ/วิทยาเขต
142 570212829   นางสาว เกศินี ชูลำภู คณะ/วิทยาเขต
143 570212836   นาย บุญฤทธิ์ อินทสระ คณะ/วิทยาเขต
144 570212848   นางสาว บัณฑลี ชุนเกาะ กรุงเทพฯ
145 570212878   นางสาว ชฎาภรณ์ สาระมาศ คณะ/วิทยาเขต
146 570212910   นางสาว จารุวรรณ ศรีชัย คณะ/วิทยาเขต
147 570212921   นาย อดิสรณ์ ดอเลาะ คณะ/วิทยาเขต
148 570212923   นางสาว ปรียาภรณ์ สีแก้วอินทร์ คณะ/วิทยาเขต
149 570212934   นางสาว กัญตา การวิจิตร์ คณะ/วิทยาเขต
150 570212967   นางสาว ขวัญฤทัย แก้วคำภา กรุงเทพฯ
151 570213000   นางสาว สินิวรรณ ปะลาวัน คณะ/วิทยาเขต
152 570213024   นางสาว ภัทรวิภา รักษาแก้ว คณะ/วิทยาเขต
153 570213132   นางสาว ศนิตา ทองคำ กรุงเทพฯ
154 570213156   นาย สิปปนนท์ ฉลาดแฉลม คณะ/วิทยาเขต
155 570213181   นางสาว มัชฌิมา ไชยภูมิ คณะ/วิทยาเขต
156 570213400   นาย ชลนที หนูบุญ คณะ/วิทยาเขต
157 570213456   นาย สรวิชญ์ อุทโท กรุงเทพฯ
158 570213466   นางสาว ศิวพร มรรคมนตรี คณะ/วิทยาเขต
159 570213490   นางสาว ฮานีฟะห์ อาแซ คณะ/วิทยาเขต
160 570213619   นางสาว นราภรณ์ สวัสดี คณะ/วิทยาเขต
161 570213622   นางสาว อนุตตรีย์ หอยนกคง คณะ/วิทยาเขต
162 570213624   นางสาว นิภาพร ไวทยวิสุทธิพงศ์ คณะ/วิทยาเขต
163 570213632   นางสาว ชุลีกร คงแก้วขาว คณะ/วิทยาเขต
164 570213643   นางสาว ภาณุพักตร์ เชิดชู กรุงเทพฯ
165 570213687   นางสาว ปิยะดา สิงห์รัตน์ คณะ/วิทยาเขต
166 570213728   นางสาว อัญชิสา มะสุวรรณ กรุงเทพฯ
167 570213798   นางสาว เจนจิรา เรืองกิจ กรุงเทพฯ
168 570213800   นางสาว กชมน พรหมสุรินทร์ คณะ/วิทยาเขต
169 570213806   นางสาว วิภาดา สุภวัฒนางกูร กรุงเทพฯ
170 570213856   นางสาว ศิรินันท์ เทียนดี คณะ/วิทยาเขต
171 570213861   นางสาว ซูรีนา เปาะซา คณะ/วิทยาเขต
172 570213895   นาย พิชฌย์พัฒน์ จิตรโสภาค คณะ/วิทยาเขต
173 570213911   นาย จิตติพัฒน์ น่าเยี่ยม คณะ/วิทยาเขต
174 570213912   นางสาว ศิรดา โกมาศ คณะ/วิทยาเขต
175 570213955   นางสาว มิ่งโกมุท ชนะกุล คณะ/วิทยาเขต
176 570214004   นางสาว กานต์ชนก เพ็ชรกาศ คณะ/วิทยาเขต
177 570214141   นางสาว พิชญา บุญละเอียด คณะ/วิทยาเขต
178 570214170   นางสาว อริศรา บุญมา กรุงเทพฯ
179 570214186   นาย มูฮำมัดอิรฟานด์ อาลี คณะ/วิทยาเขต
180 570214199   นางสาว ภรรณิภา ตันศุภเจริญโชค กรุงเทพฯ
181 570214220   นางสาว อาบีน่า กระมีมูล คณะ/วิทยาเขต
182 570214237   นางสาว มนสิชา พงศ์ทลุง คณะ/วิทยาเขต
183 570214250   นางสาว ภัทรานิษฐ์ กล่อมมณี คณะ/วิทยาเขต
184 570214252   นาย จักรพล อักษรนำ คณะ/วิทยาเขต
185 570214405   นางสาว ดุสิตา จิตรอักษร คณะ/วิทยาเขต
186 570214409   นางสาว วนิดา พันธุ์ดนตรี กรุงเทพฯ
187 570214414   นางสาว ศุภิสรา ใสสุชล คณะ/วิทยาเขต
188 570214421   นางสาว ภัทรา ทัศนงาม กรุงเทพฯ
189 570214434   นางสาว อนุธิดา กายเพ็ชร์ คณะ/วิทยาเขต
190 570214442   นางสาว ทิพย์นภา หัสดีวิจิตร คณะ/วิทยาเขต
191 570214455   นางสาว สมฤดี ไชยลาภ คณะ/วิทยาเขต
192 570214469   นางสาว ลออรัตน์ จิตต์พงษ์ กรุงเทพฯ
193 570214473   นางสาว ชญานิษฐ์ อุทยมกุล คณะ/วิทยาเขต
194 570214477   นาย ศักดิ์ชัย เกษจันทร์ คณะ/วิทยาเขต
195 570214491   นาย อภินันท์ ปานมา คณะ/วิทยาเขต
196 570214518   นางสาว ซารีน้า หลับด้วง คณะ/วิทยาเขต
197 570214550   นางสาว ศิริพร ตรงจิตนิมิต คณะ/วิทยาเขต
198 570214567   นางสาว พิมพิกา แสนนิทา กรุงเทพฯ
199 570214576   นางสาว หยกทิพย์ ชราพก กรุงเทพฯ
200 570214578   นางสาว ขนิษฐา กะฐินเทศ กรุงเทพฯ
201 570214581   นางสาว สิรีธร ยิ้มถนอม กรุงเทพฯ
202 570214689   นาย อนุชา อินทร์พ่วง คณะ/วิทยาเขต
203 570214718   นางสาว วีรวัลย์ จันทภาโส คณะ/วิทยาเขต
204 570214727   นางสาว ศศิวิรินทร์ มันทุ่ย กรุงเทพฯ
205 570214735   นางสาว นริศรา ภาษี คณะ/วิทยาเขต
206 570214771   นาย นิรศักดิ์ สุขเสน คณะ/วิทยาเขต
207 570214934   นางสาว สุวิมล เทพมณี คณะ/วิทยาเขต
208 570214968   นางสาว ฐิติมา พูลสิน คณะ/วิทยาเขต
209 570214993   นางสาว ญาณิกร จงดี คณะ/วิทยาเขต
210 570215015   นางสาว มานา วจนะถาวรชัย คณะ/วิทยาเขต
211 570215036   นางสาว คอรีเยาะ เจะแม คณะ/วิทยาเขต
212 570215109   นางสาว วริศรา เชี่ยวชาญวุฒิวงศ์ คณะ/วิทยาเขต
213 570215120   นางสาว แพรวพรรณ พิบูลย์เศรษฐ์ กรุงเทพฯ
214 570215128   นาย ณัฐพล เหล็มหมาด คณะ/วิทยาเขต
215 570215188   นางสาว อริษา พูลเพ็ชร์ คณะ/วิทยาเขต
216 570215307   นางสาว ยุภารัตน์ บุญสงค์ กรุงเทพฯ
217 570215310   นางสาว วิลาวัลย์ นิ่มวุ่น คณะ/วิทยาเขต
218 570215391   นางสาว แอนนา แซ่เลี่ยง คณะ/วิทยาเขต
219 570215480   นางสาว สิริโสภา สิงห์ทรัพย์ กรุงเทพฯ
220 570215533   นางสาว พลอยไพลิน โมฬีชาติ กรุงเทพฯ
221 570215535   นางสาว นุศราภรณ์ คงสุข คณะ/วิทยาเขต
222 570215556   นางสาว เบญจมาศ เลาหประภานนท์ คณะ/วิทยาเขต
223 570215580   นางสาว อังคณา ปราบณรงค์ คณะ/วิทยาเขต
224 570215598   นาย ภาสกร เพิ่มพูล คณะ/วิทยาเขต
225 570215609   นางสาว น้ำฝน พลเจริญ คณะ/วิทยาเขต
226 570215635   นางสาว สิริกร โพธิ์ทักษิณ คณะ/วิทยาเขต
227 570215640   นางสาว กัลทิมา ออมสิน คณะ/วิทยาเขต
228 570215686   นางสาว นัสริน ยีด่อเหล๊าะ คณะ/วิทยาเขต
229 570215724   นางสาว กานต์ฐิมา เอี่ยวตระกูล กรุงเทพฯ
230 570215737   นางสาว วิภารัตน์ เพชรคีรี คณะ/วิทยาเขต
231 570215744   นาย วุฒิพร ศกุนะสิงห์ กรุงเทพฯ
232 570215815   นาย ธนวัฒน์ ภูริวัฒนา กรุงเทพฯ
233 570215830   นางสาว วิมลพรรณ ร่มสงฆ์ กรุงเทพฯ
234 570215849   นาย ฏิณวุฒิ วรรณเผือก คณะ/วิทยาเขต
235 570215885   นาย รัตนวงศ์ อักษรถึง คณะ/วิทยาเขต
236 570215932   นาย ธนวันต์ นักรบ กรุงเทพฯ
237 570215977   นางสาว นิลยา ทองรักษ์ กรุงเทพฯ
238 570216009   นางสาว รัตน์มณี แก้วเกตุ คณะ/วิทยาเขต
239 570216032   นาย ธีรเมธ โสตถิยาภัย คณะ/วิทยาเขต
240 570216039   นาย ศรายุทธ ชูสม คณะ/วิทยาเขต
241 570216063   นางสาว ณัตยา กลัดแก้ว คณะ/วิทยาเขต
242 570216079   นางสาว อังคณา ศรีวิลัย คณะ/วิทยาเขต
243 570216082   นางสาว ฮานีฟะฮ์ วงษ์หลี คณะ/วิทยาเขต
244 570216096   นางสาว นิตยา เกียรติสุข คณะ/วิทยาเขต
245 570216105   นางสาว โชติกา กาญจนเกยูร คณะ/วิทยาเขต
246 570216107   นาย นภัส อรุณาทิตย์ กรุงเทพฯ
247 570216126   นาย สหรัฐ เพิ่มทรัพย์ กรุงเทพฯ
248 570216231   นางสาว ธัญลักษณ์ มุสิกพงศ์ กรุงเทพฯ
249 570216291   นางสาว ณัฐนรี นวลชื่น คณะ/วิทยาเขต
250 570216373   นางสาว จิณห์นิภา กัลยาศิริ คณะ/วิทยาเขต
251 570216417   นางสาว สุธาริน ศิริเลศ คณะ/วิทยาเขต
252 570216468   นางสาว มัสสุรีย์ ยะภา คณะ/วิทยาเขต
253 570216489   นาย ณัฐวุฒิ เลี่ยนศิริ คณะ/วิทยาเขต
254 570216492   นางสาว ชลธิชา จริตงาม คณะ/วิทยาเขต
255 570216500   นาย นราวิชญ์ สุวรรณเกล้า คณะ/วิทยาเขต
256 570216530   นางสาว พนิตกานต์ ยืนยง คณะ/วิทยาเขต
257 570216566   นางสาว ไอเดียร์ สาและ คณะ/วิทยาเขต
258 570216568   นางสาว ชนิสรา นาคัน คณะ/วิทยาเขต
259 570216681   นางสาว ณิชากร ชัยสุวรรณ คณะ/วิทยาเขต
260 570216821   นางสาว อรนุช เทพปฐม กรุงเทพฯ
261 570216864   นางสาว กนกภรณ์ ศิริรักษ์ กรุงเทพฯ
262 570216941   นางสาว อวัสดา เขมะวนิช คณะ/วิทยาเขต
263 570216982   นางสาว สิริโชค แก้วช่วง คณะ/วิทยาเขต
264 570216985   นางสาว ขวัญชนก หมั่นสกุล คณะ/วิทยาเขต
265 570217008   นาย ดำรงค์ศักดิ์ เหนือคลอง คณะ/วิทยาเขต
266 570217065   นางสาว สุภาสิริ แซ่จู กรุงเทพฯ
267 570217076   นางสาว ญาณิศา เนื่องจำนงค์ กรุงเทพฯ
268 570217080   นางสาว กัลยกร เจริญขวัญ กรุงเทพฯ
269 570217144   นางสาว ศิริพร บัวแก้ว คณะ/วิทยาเขต
270 570217157   นางสาว ใบเฟิร์น คำพุฒจันทร์ คณะ/วิทยาเขต
271 570217193   นางสาว อภิลักษณ์ คงพลับ คณะ/วิทยาเขต
272 570217194   นางสาว สิริพรรณ วรรณโก คณะ/วิทยาเขต
273 570217227   นาย ธนากร เพ็งสง คณะ/วิทยาเขต
274 570217416   นางสาว จุฬีพร แปะคำ คณะ/วิทยาเขต
275 570217427   นาย ชนาธิป สามัคคีธรรม คณะ/วิทยาเขต
276 570217513   นาย ภูริช เชี่ยวน้อย คณะ/วิทยาเขต
277 570217559   นางสาว สุวัยบะห์ ลาเตะ คณะ/วิทยาเขต
278 570217579   นางสาว วรัญญา โดยพิลา คณะ/วิทยาเขต
279 570217602   นางสาว นันทิพร พันธุ์บ้านแหลม คณะ/วิทยาเขต
280 570217641   นางสาว นุสรา หนูเกิด คณะ/วิทยาเขต
281 570217678   นางสาว อุไรศรี บัวหนอง คณะ/วิทยาเขต
282 570217679   นางสาว กันธนากาญจน์ อินทศร คณะ/วิทยาเขต
283 570217696   นางสาว ธัญชนก สุขอนันต์ คณะ/วิทยาเขต
284 570217901   นางสาว กนิษฐา ธรรมวรรณ กรุงเทพฯ
285 570217929   นางสาว ปริญญารัตน์ ทองสังข์ คณะ/วิทยาเขต
286 570217945   นางสาว สุมิตตา สุพิทักษ์ คณะ/วิทยาเขต
287 570217979   นางสาว พลอยไพลิน เจริญผล กรุงเทพฯ
288 570217984   นางสาว ธนัชพร มณีนาค กรุงเทพฯ
289 570218033   นางสาว อินทุอร พงศ์ติยะไพบูลย์ คณะ/วิทยาเขต
290 570218069   นางสาว รุสมีมี ฝั่งฝา คณะ/วิทยาเขต
291 570218070   นางสาว ชัญญา เชื้อตาเคน กรุงเทพฯ
292 570218119   นางสาว ณัฏฐณิชา ผลาสิงห์ คณะ/วิทยาเขต
293 570218149   นางสาว พรสวรรค์ อินศรีคง คณะ/วิทยาเขต
294 570218287   นางสาว ชลลดา กลั่นประชา กรุงเทพฯ
295 570218329   นางสาว ภัทราภรณ์ นามอาษา กรุงเทพฯ
296 570218372   นาย อาเฉ็ม บิลังโหลด คณะ/วิทยาเขต
297 570218388   นาย เฟาซาน ปังแลมาเส็น คณะ/วิทยาเขต
298 570218397   นาย ชนธีร์ สนธิ กรุงเทพฯ
299 570218545   นางสาว ณัฐฐาพร ด้วงเอียด คณะ/วิทยาเขต
300 570218552   นางสาว ฮุสณีย์ ขาวเชาะ คณะ/วิทยาเขต
301 570218554   นางสาว พรปวีณ์ ธีรโชตินวนันท์ กรุงเทพฯ
302 570218611   นางสาว วัรดาตี กะจิ คณะ/วิทยาเขต
303 570218625   นางสาว ญาณิศา แก้วประดิษฐ์ คณะ/วิทยาเขต
304 570218715   นางสาว สุไรณีย์ เจะเอียด คณะ/วิทยาเขต
305 570218765   นางสาว พิมายรัตน์ หวานนวล คณะ/วิทยาเขต
306 570218793   นางสาว ปิยะธิดา ชูโชติ คณะ/วิทยาเขต
307 570218822   นางสาว ขนิษฐา ชูช่วย คณะ/วิทยาเขต
308 570218845   นางสาว บุรัสกร วิมุตติกูร คณะ/วิทยาเขต
309 570218858   นาย วศิน บุญรัตนัง คณะ/วิทยาเขต
310 570218909   นางสาว ชุติมณฑน์ บัวสม คณะ/วิทยาเขต
311 570218911   นางสาว สุริษา หมื่นละม้าย คณะ/วิทยาเขต
312 570218922   นางสาว นันทกา บุญยก คณะ/วิทยาเขต
313 570218958   นางสาว วนิดา สังข์ทอง คณะ/วิทยาเขต
314 570219047   นาย ณัฐพล เที่ยงธรรม คณะ/วิทยาเขต
315 570219065   นาย วัชรพล ฉิมเรือง คณะ/วิทยาเขต
316 570219082   นาย ภาคภูมิ สุภานันท์ กรุงเทพฯ
317 570219137   นางสาว เกวลี ปานดำ คณะ/วิทยาเขต
318 570219155   นางสาว ญาณิศา รัตนแก้ว คณะ/วิทยาเขต
319 570219202   นางสาว มณัสชนก อินทฉิม คณะ/วิทยาเขต
320 570219231   นางสาว ญาตาวี ช่างทองเครือ คณะ/วิทยาเขต
321 570219298   นางสาว พิมพ์นิภา ทองไชย คณะ/วิทยาเขต


ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อเราได้ที่ Tel 0 7428 9255-8 Fax 0 7428 9259
(เฉพาะเวลาราชการเท่านั้น)