มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี
ประจำปีการศึกษา 2561
 
มีสิทธิ์สัมภาษณ์ 1870 คน
ลำดับ
รหัส
สาขา
จำนวน 
 
คณะวิศวกรรมศาสตร์
1
10101
วิศวกรรมศาสตร์
278
2
10102
วิศวกรรมเครื่องกล
5
3
10103
วิศวกรรมเมคาทรอนิกส์
5
4
10104
วิศวกรรมโยธา
2
5
10105
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
5
6
10107
วิศวกรรมเคมี
5
7
10108
วิศวกรรมเหมืองแร่
10
8
10109
วิศวกรรมวัสดุ
0
9
10110
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
5
คณะวิทยาศาสตร์
1
10200
วิทยาศาสตร์
15
2
10203
ฟิสิกส์
11
3
10204
ชีววิทยา
32
4
10205
วิทยาการคอมพิวเตอร์
3
5
10206
คณิตศาสตร์
27
6
10207
เคมี
32
7
10208
จุลชีววิทยา
19
8
10209
สถิติ
2
9
10210
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
3
10
10211
เทคโนโลยีชีวภาพ
4
11
10212
วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์
0
12
10213
เคมี - ชีววิทยา
7
13
10214
วัสดุศาสตร์
0
คณะพยาบาลศาสตร์
1
10401
พยาบาลศาสตร์
31
คณะวิทยาการจัดการ
1
10501
ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
2
2
10502
การตลาด
2
3
10503
การเงิน
5
4
10504
การบริหารทรัพยากรมนุษย์
2
5
10505
การจัดการ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
15
6
10506
บัญชีบัญฑิต
55
7
10507
รัฐประศาสนศาสตร์
33
8
10508
การจัดการโลจิสติกส์
15
9
10509
การจัดการประชุมนิทรรศการและการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล
2
10
10510
ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
1
11
10511
การตลาด
0
12
10512
การเงิน
0
13
10513
การบริหารทรัพยากรมนุษย์
2
14
10514
บัญชีบัญฑิต
20
15
10515
การจัดการโลจิสติกส์
11
16
10516
การจัดการประชุมนิทรรศการและการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล
4
17
10517
การจัดการ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
28
18
10518
รัฐประศาสนศาสตร์
15
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
1
10602
สัตวศาสตร์
13
2
10603
วาริชศาสตร์
3
3
10604
พืชศาสตร์
3
4
10605
พัฒนาการเกษตร
3
5
10606
การจัดการศัตรูพืช
0
6
10607
ปฐพีศาสตร์
4
คณะเภสัชศาสตร์
1
10701
เภสัชกรรมอุตสาหการ
24
2
10702
การบริบาลทางเภสัชกรรม
16
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
1
10901
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
29
2
10902
เทคโนโลยีวัสดุภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์
1
3
10903
การจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร
1
คณะศิลปศาสตร์
1
11001
ภาษาไทยประยุกต์
10
2
11002
ภาษาอังกฤษ
16
3
11003
ภาษาจีน
16
4
11004
ชุมชนศึกษา
2
คณะนิติศาสตร์
1
11101
นิติศาสตร์
80
2
11102
นิติศาสตร์ (ภาคสมทบ)
0
3
11103
นิติศาสตร์
55
4
11104
นิติศาสตร์ (ภาคสมทบ)
0
5
11105
นิติศาสตร์
54
6
11106
นิติศาสตร์ (ภาคสมทบ)
0
คณะเศรษฐศาสตร์
1
11201
เศรษฐศาสตร์
38
2
11202
เศรษฐศาสตร์เกษตร
1
คณะการแพทย์แผนไทย
1
11301
การแพทย์แผนไทย
59
คณะเทคนิคการแพทย์
1
11401
เทคนิคการแพทย์
5
วิทยาลัยนานาชาติ
1
11501
ดิจิทัลมีเดีย (หลักสูตรนานาชาติ)
9
โครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติยางพาราไทย - จีน
1
11701
วิศวกรรมและเทคโนโลยียาง
3
คณะศึกษาศาสตร์
1
20101
คณิตศาสตร์
25
2
20102
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
15
3
20103
เคมี
18
4
20104
ชีววิทยา
16
5
20105
ฟิสิกส์
6
6
20106
เทคโนโลยีสารสนเทศและประเมินผลการศึกษา
1
7
20107
พลศึกษา
5
8
20108
สุขศึกษา
10
9
20109
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
4
10
20110
การประถมศึกษา
25
11
20111
ศิลปศึกษา
4
12
20112
จิตวิทยา
13
13
20118
พลศึกษา
2
14
20119
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
1
15
20120
การประถมศึกษา
5
16
20121
ศิลปศึกษา
5
17
20122
ภาษาไทย
15
18
20123
ภาษาอังกฤษ
15
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1
20201
เทคโนโลยียาง
5
2
20202
เทคโนโลยีการเกษตร (เทคโนโลยีผลิตพืช)
1
3
20203
เทคโนโลยีการเกษตร (เทคโนโลยีผลิตสัตว์)
0
4
20206
คณิตศาสตร์ประยุกต์
8
5
20207
เคมี - ชีววิทยา
4
6
20208
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
2
7
20209
เคมีอุตสาหกรรม
2
8
20210
ฟิสิกส์
4
9
20211
วิทยาศาสตร์นิเทศ
1
10
20212
โภชนศาสตร์และการกำหนดอาหาร
6
11
20216
เทคโนโลยีการประมง
1
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1
20301
ภูมิศาสตร์
3
2
20302
บริหารธุรกิจ
6
3
20304
การจัดการสารสนเทศ
0
4
20305
ประวัติศาสตร์
4
5
20306
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา (แขนงวิชาสังคมวิทยา)
4
6
20307
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา (แขนงวิชามานุษยวิทยา)
0
7
20308
พัฒนาสังคม
6
8
20309
ภาษาและวรรณคดีไทย
3
9
20312
ภาษาเกาหลี
20
10
20313
ภาษามลายู
1
11
20314
มลายูศึกษา
4
12
20315
ภาษาญี่ปุ่น
8
13
20316
ภาษาอาหรับและภาษาอาหรับธุรกิจ (แขนงวิชาภาษาอาหรับ)
1
14
20317
ภาษาอาหรับและภาษาอาหรับธุรกิจ (แขนงวิชาภาษาอาหรับธุรกิจ)
6
15
20318
ภาษายุโรป (แขนงวิชาภาษาฝรั่งเศส)
1
16
20319
ภาษาอังกฤษ
42
17
20320
ภาษายุโรป (แขนงวิชาภาษาเยอรมัน)
0
18
20321
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
19
19
20322
เศรษฐศาสตร์ - เศรษฐกิจอาเชี่ยน
0
20
20323
ปรัชญาและศาสนา
0
วิทยาลัยอิสลามศึกษา
1
20401
เศรษฐศาสตร์และการจัดการในอิสลาม
0
2
20402
อิสลามศึกษา
4
3
20403
อิสลามศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)
21
4
20404
การสอนอิสลามศึกษา
9
5
20405
กฎหมายอิสลาม
2
คณะศิลปกรรมศาสตร์
1
20501
ทัศนศิลป์
1
2
20502
ออกแบบประยุกต์ศิลป์
3
3
20503
ออกแบบแฟชั่นและเครื่องแต่งกาย
2
คณะวิทยาการสื่อสาร
1
20601
นิเทศศาสตร์
3
2
20602
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการจัดการ
3
3
20603
นวัตกรรมการออกแบบและสร้างสรรค์สื่อ
4
คณะรัฐศาสตร์
1
20701
การปกครอง
44
2
20702
การปกครองท้องถิ่น
9
3
20703
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
22
4
20704
นโยบายสาธารณะ
3
คณะพยาบาลศาสตร์
1
20801
พยาบาลศาสตร์ (เรียนที่ปัตตานี)
20
คณะการบริการและการท่องเที่ยว
1
30101
การจัดการการท่องเที่ยว (หลักสูตรนานาชาติ)
23
2
30102
การจัดการการบริการ (หลักสูตรนานาชาติ)
6
3
30103
การจัดการนวัตกรรมการบริการ (หลักสูตรนานาชาติ)
0
คณะวิเทศศึกษา
1
30201
วิเทศธุรกิจ - จีน (หลักสูตรนานาชาติ)
12
2
30202
จีนศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)
2
3
30203
ไทยศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)
0
4
30206
วิเทศศึกษา
1
5
30209
ยุโรปศึกษา : อังกฤษ - ฝรั่งเศส (หลักสูตรนานาชาติ)
2
คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
1
30303
เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศสิ่งแวดล้อม
0
2
30304
เทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม
2
คณะวิศวกรรมศาสตร์ (เรียนที่ภูเก็ต)
1
30401
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
20
วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ (เดิมสังกัดคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม)
1
30301
วิศวกรรมซอฟต์แวร์
10
2
30302
เทคโนโลยีสารสนเทศ
4
3
30305
ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์
0
4
30306
ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์
1
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1
40101
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
7
2
40102
เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
1
3
40103
เทคโนโลยีสารสนเทศ
4
4
40104
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมยางพารา
1
5
40105
เคมีเพื่ออุตสาหกรรม
2
6
40106
เทคโนโลยีอาหาร
3
7
40107
การจัดการงานวิศวกรรม
1
8
40108
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
14
9
40109
สิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน
0
10
40110
ระบบสารสนเทศ
2
11
40111
ทรัพยากรประมง
1
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
1
40201
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
6
2
40203
พัฒนาธุรกิจ
4
3
40204
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ
15
4
40205
การจัดการรัฐกิจ
5
5
40206
การจัดการธุรกิจการท่องเที่ยว
5
คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ
1
50101
การประกันภัยและการจัดการความเสี่ยง
1
2
50103
การจัดการสารสนเทศและคอมพิวเตอร์
0
3
50104
การบัญชี
34
4
50105
การตลาด
1
5
50106
การจัดการการท่องเที่ยว
0
6
50108
การจัดการรัฐกิจ
2
7
50109
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
7
8
50110
ศิลปะการแสดงและการจัดการ
0
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
1
50201
สถาปัตยกรรมศาสตร์
16
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อเราได้ที่ Tel 0 7428 9255-8 Fax 0 7428 9259
(เฉพาะเวลาราชการเท่านั้น)