มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกและมีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์ในระบบ Clearinghouse (รอบที่ 3)
ประจำปีการศึกษา 2561
  
ผ่านคัดเลือก 2986
ลำดับ
รหัส
สาขา
จำนวน 
 
คณะวิศวกรรมศาสตร์
1
10101
วิศวกรรมศาสตร์
151
คณะวิทยาศาสตร์
1
10200
วิทยาศาสตร์
532
คณะพยาบาลศาสตร์
1
10401
พยาบาลศาสตร์
33
คณะวิทยาการจัดการ
1
10501
ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
8
2
10502
การตลาด
3
3
10503
การเงิน
2
4
10504
การจัดการทรัพยากรมนุษย์
0
5
10505
การจัดการ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
2
6
10506
บัญชีบัญฑิต
15
7
10507
การจัดการโลจิสติกส์
2
8
10508
การจัดการประชุมนิทรรศการและการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล
0
9
10509
ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
5
10
10510
การตลาด
7
11
10511
การเงิน
0
12
10512
การจัดการทรัพยากรมนุษย์
7
13
10513
การจัดการ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
15
14
10514
บัญชีบัญฑิต
20
15
10515
การจัดการโลจิสติกส์
5
16
10516
การจัดการประชุมนิทรรศการและการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล
7
17
10517
รัฐประศาสนศาสตร์
21
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
1
10601
สัตวศาสตร์
40
2
10602
วาริชศาสตร์
20
3
10603
พืชศาสตร์
5
4
10604
พัฒนาการเกษตร
10
5
10605
การจัดการศัตรูพืช
6
6
10606
ปฐพีศาสตร์
6
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
1
10901
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
2
2
10902
เทคโนโลยีวัสดุภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์
0
3
10903
การจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร
1
คณะศิลปศาสตร์
1
11001
ภาษาไทยประยุกต์
30
2
11002
ภาษาจีน
10
3
11003
ภาษาอังกฤษ
15
4
11004
ชุมชนศึกษา
1
คณะนิติศาสตร์
1
11101
นิติศาสตร์
30
2
11102
นิติศาสตร์ (ภาคสมทบ)
33
3
11103
นิติศาสตร์
30
4
11104
นิติศาสตร์ (ภาคสมทบ)
35
คณะเศรษฐศาสตร์
1
11201
เศรษฐศาสตร์
6
2
11202
เศรษฐศาสตร์เกษตร
4
คณะการแพทย์แผนไทย
1
11301
การแพทย์แผนไทย
40
คณะเทคนิคการแพทย์
1
11401
เทคนิคการแพทย์
15
วิทยาลัยนานาชาติ
1
11501
ดิจิทัลมีเดีย (หลักสูตรนานาชาติ)
23
โครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติยางพาราไทย - จีน
1
11701
วิศวกรรมและเทคโนโลยียาง
14
คณะศึกษาศาสตร์
1
20101
คณิตศาสตร์
10
2
20102
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
10
3
20103
เคมี
8
4
20104
ชีววิทยา
8
5
20105
ฟิสิกส์
9
6
20106
เทคโนโลยีสารสนเทศและประเมินผลการศึกษา
0
7
20107
พลศึกษา
2
8
20108
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
2
9
20109
จิตวิทยา
2
10
20110
ภาษาไทย
6
11
20111
ภาษาอังกฤษ
8
12
20112
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
2
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1
20201
เทคโนโลยียาง
9
2
20202
เทคโนโลยีการเกษตร (เทคโนโลยีผลิตพืช)
12
3
20203
เทคโนโลยีการเกษตร (เทคโนโลยีผลิตสัตว์)
3
4
20204
เทคโนโลยีการประมง
8
5
20205
คณิตศาสตร์ประยุกต์
34
6
20206
เคมี - ชีววิทยา
52
7
20207
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
35
8
20208
เคมีอุตสาหกรรม
9
9
20209
ฟิสิกส์
6
10
20211
โภชนศาสตร์และการกำหนดอาหาร
26
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1
20301
ภูมิศาสตร์
6
2
20302
การจัดการสารสนเทศ
4
3
20303
การจัดการสารสนเทศ
3
4
20304
บริหารธุรกิจ
1
5
20305
บริหารธุรกิจ
1
6
20306
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
0
7
20307
เศรษฐศาสตร์ - เศรษฐกิจอาเชี่ยน
0
8
20308
เศรษฐศาสตร์ - เศรษฐกิจอาเชี่ยน
0
9
20309
บริหารธุรกิจ
0
10
20310
ประวัติศาสตร์
9
11
20311
ปรัชญาและศาสนา
3
12
20312
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา (แขนงวิชาสังคมวิทยา)
28
13
20313
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา (แขนงวิชามานุษยวิทยา)
7
14
20314
พัฒนาสังคม
39
15
20315
ภาษาและวรรณคดีไทย
45
16
20316
ภาษาเกาหลี
34
17
20317
ภาษามลายู
7
18
20318
มลายูศึกษา
7
19
20319
ภาษาญี่ปุ่น
26
20
20320
ภาษาอาหรับและภาษาอาหรับธุรกิจ (แขนงวิชาภาษาอาหรับ)
6
21
20321
ภาษาอาหรับและภาษาอาหรับธุรกิจ (แขนงวิชาภาษาอาหรับธุรกิจ)
3
22
20322
ภาษาอังกฤษ
30
23
20323
ภาษายุโรป (แขนงวิชาภาษาฝรั่งเศส)
4
24
20324
ภาษายุโรป (แขนงวิชาภาษาเยอรมัน)
1
วิทยาลัยอิสลามศึกษา
1
20401
เศรษฐศาสตร์และการจัดการในอิสลาม
6
2
20402
อิสลามศึกษา
4
3
20403
อิสลามศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)
2
4
20404
การสอนอิสลามศึกษา
7
5
20405
กฎหมายอิสลาม
2
คณะศิลปกรรมศาสตร์
1
20501
ทัศนศิลป์
7
2
20502
ออกแบบประยุกต์ศิลป์
4
3
20503
ออกแบบแฟชั่นและเครื่องแต่งกาย
1
คณะวิทยาการสื่อสาร
1
20601
นิเทศศาสตร์
8
2
20602
นวัตกรรมการออกแบบและสร้างสรรค์สื่อ
13
3
20603
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการจัดการ
0
คณะรัฐศาสตร์
1
20701
การปกครอง
36
2
20702
การปกครองท้องถิ่น
18
3
20703
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
17
4
20704
นโยบายสาธารณะ
8
คณะพยาบาลศาสตร์
1
20801
พยาบาลศาสตร์ (เรียนที่ปัตตานี)
1
คณะการบริการและการท่องเที่ยว
1
30101
การจัดการการท่องเที่ยว (หลักสูตรนานาชาติ)
35
2
30102
การจัดการการบริการ (หลักสูตรนานาชาติ)
12
3
30103
การจัดการนวัตกรรมการบริการ (หลักสูตรนานาชาติ)
3
4
30104
การจัดการการท่องเที่ยว (หลักสูตรนานาชาติ)
42
5
30105
การจัดการการบริการ (หลักสูตรนานาชาติ)
18
6
30106
การจัดการนวัตกรรมการบริการ (หลักสูตรนานาชาติ)
6
คณะวิเทศศึกษา
1
30201
วิเทศธุรกิจ - จีน (หลักสูตรนานาชาติ)
17
2
30202
จีนศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)
25
3
30203
ไทยศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)
9
4
30204
วิเทศศึกษา
1
5
30205
ยุโรปศึกษา : อังกฤษ - ฝรั่งเศส (หลักสูตรนานาชาติ)
4
คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
1
30303
เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศสิ่งแวดล้อม
10
2
30304
เทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม
18
คณะวิศวกรรมศาสตร์ (เรียนที่ภูเก็ต)
1
30401
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
27
วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์
1
30501
วิศวกรรมซอฟต์แวร์
54
2
30502
เทคโนโลยีสารสนเทศ
22
3
30505
ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์
9
4
30506
ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์
4
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1
40101
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
16
2
40102
เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
31
3
40103
เทคโนโลยีสารสนเทศ
24
4
40104
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมยางพารา
13
5
40105
เคมีเพื่ออุตสาหกรรม
22
6
40106
เทคโนโลยีอาหาร
40
7
40107
การจัดการงานวิศวกรรม
13
8
40108
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
40
9
40109
สิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน
8
10
40110
ระบบสารสนเทศ
4
11
40111
ทรัพยากรประมง
22
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
1
40201
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
43
2
40203
พัฒนาธุรกิจ
18
3
40204
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ
30
4
40205
การจัดการรัฐกิจ
42
5
40206
การจัดการธุรกิจการท่องเที่ยว
50
คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ
1
50101
การประกันภัยและการจัดการความเสี่ยง
7
2
50102
การประกันภัยและการจัดการความเสี่ยง
1
3
50103
การบัญชี
60
4
50104
การบัญชี
60
5
50105
การตลาด
20
6
50106
การตลาด
17
7
50107
การจัดการรัฐกิจ
63
8
50108
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
15
9
50109
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
2
10
50110
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
14
11
50111
การจัดการการท่องเที่ยว
43
12
50112
การจัดการการท่องเที่ยว
10
13
50113
การจัดการการท่องเที่ยว
15
14
50114
การจัดการสารสนเทศและคอมพิวเตอร์
17
15
50115
การจัดการสารสนเทศและคอมพิวเตอร์
13
16
50116
ศิลปะการแสดงและการจัดการ
7
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
1
50217
สถาปัตยกรรมศาสตร์
20
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อเราได้ที่ Tel 0 7428 9255-8 Fax 0 7428 9259
(เฉพาะเวลาราชการเท่านั้น)