มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกและมีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์ในระบบ Clearinghouse (รอบที่ 3/2)
ประจำปีการศึกษา 2561
  
ผ่านคัดเลือก 296
ลำดับ
รหัส
สาขา
จำนวน 
 
คณะวิศวกรรมศาสตร์
1
10101
วิศวกรรมศาสตร์
70
คณะวิทยาการจัดการ
1
10501
ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
1
2
10510
การตลาด
5
3
10512
การจัดการทรัพยากรมนุษย์
5
4
10514
บัญชีบัญฑิต
9
5
10515
การจัดการโลจิสติกส์
4
6
10516
การจัดการประชุมนิทรรศการและการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล
2
7
10517
รัฐประศาสนศาสตร์
10
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
1
10601
สัตวศาสตร์
17
2
10602
วาริชศาสตร์
14
3
10603
พืชศาสตร์
1
4
10604
พัฒนาการเกษตร
7
5
10606
ปฐพีศาสตร์
2
คณะศิลปศาสตร์
1
11001
ภาษาไทยประยุกต์
16
2
11002
ภาษาจีน
8
3
11003
ภาษาอังกฤษ
6
คณะเศรษฐศาสตร์
1
11201
เศรษฐศาสตร์
4
คณะการแพทย์แผนไทย
1
11301
การแพทย์แผนไทย
6
คณะเทคนิคการแพทย์
1
11401
เทคนิคการแพทย์
3
คณะศึกษาศาสตร์
1
20101
คณิตศาสตร์
7
2
20102
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
2
3
20107
พลศึกษา
1
4
20108
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
2
5
20110
ภาษาไทย
3
6
20111
ภาษาอังกฤษ
3
7
20112
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
1
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1
20322
ภาษาอังกฤษ
19
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1
40108
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
15
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
1
40204
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ
15
คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ
1
50103
การบัญชี
35
2
50104
การบัญชี
3
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อเราได้ที่ Tel 0 7428 9255-8 Fax 0 7428 9259
(เฉพาะเวลาราชการเท่านั้น)