ปฏิทินดำเนินการคัดเลือกฯ โดยวิธีรับตรงประจำปี การศึกษา 2555
วัน - เดือน - ปี
รายละเอียด
 27 - 30  มิ.ย. 54
โรงเรียน สั่งซื้อระเบียบการ
 25 - 29  ก.ค. 54
มหาวิทยาลัย จัดส่งชุดระเบียบการให้โรงเรียน / โรงเรียนไปรับเอง
 1 - 5  ส.ค. 54
สัมมนาแนะแนวการคัดเลือกฯ โดยวิธีรับตรง
 10 - 15  ส.ค. 54
นักเรียนทดลอง (ซ้อม)  สมัครเลือกชุดวิชาสอบข้อเขียน   ผ่านทาง website ที่ www.entrance.psu.ac.th
 18 - 24  ส.ค. 54
นักเรียนสมัครจริง  เลือกชุดวิชาสอบข้อเขียน   ผ่านทาง website ที่ www.entrance.psu.ac.th
 18 - 26  ส.ค. 54
นักเรียนจ่ายเงินค่าสมัคร   ผ่านธนาคารกรุงไทย  หรือ  ธนาคารไทยพาณิชย์
 19 - 29  ส.ค. 54
นักเรียนส่งใบสมัคร  เอกสารประกอบการสมัคร  พร้อมสลิปหลักฐานการชำระเงิน  ให้ครูแนะแนว
 30 - 31  ส.ค. 54
ครูแนะแนว พิมพ์รายชื่อผู้สมัครที่ได้ชำระเิงินแล้วเพื่อตรวจสอบ และพร้อมทั้ง  ส่งเอกสารการสมัครให้ มอ.
 16 - 23  ก.ย. 54
นักเรียน ตรวจสอบข้อมูลการสมัครที่  www.entrance.psu.ac.th  /  แจ้งแก้ไขข้อมูลส่วนตัวผ่านอ.แนะแนว (ถ้ามี)  
 23  ก.ย. 54
หมดเขตแจ้งแก้ไขข้อมูลส่วนตัว 
 1  พ.ย. 54
นักเรียน พิมพ์ใบแจ้งเลขที่นั่งสอบ / สนามสอบ   ผ่าน website  ที่  www.entrance.psu.ac.th
 4  พ.ย. 54
ประกาศผังที่นั่งสอบ  (ติดประกาศที่โรงเรียนสนามสอบ)
 12 - 13  พ.ย. 54
สอบข้อเขียน (เฉพาะวิชา GAT ตอนที่ 1 - นร. ต้องไปสมัครสอบกับสทศ.เองล่วงหน้า)
 25  พ.ย. 54
ประกาศผลคะแนนสอบข้อเขียน
 17 - 22  ธ.ค. 54
นักเรียนทดลอง (ซ้อม)  เลือกอันดับ คณะ/สาขาวิชา   ผ่าน website ที่  www.entrance.psu.ac.th
 23 - 27  ธ.ค. 54
นักเรียนเลือกอันดับ  คณะ/สาขาวิชา (สมัครจริง)   ผ่าน website ที่  www.entrance.psu.ac.th
 23 - 29 ธ.ค.54
ชำระเงินค่าเลือก  คณะ/สาขาวิชา  (ถ้าต้องชำระเพิ่ม)   ที่ธนาคารกรุงไทย หรือ  ธนาคารไทยพาณิชย์
 27 - 31  ธ.ค. 54
ประกาศข้อมูลการเลือกอันดับ คณะ/สาขาวิชา  ทาง  website   (ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงแก้ไข)
 6  ม.ค. 55
ประกาศรายชื่อ  ผู้เข้าทดสอบฝึกงานในโครงการแพทย์ชนบท   ทาง  www.entrance.psu.ac.th
 9 - 11  ม.ค. 55
โครงการแพทย์ชนบท  ทดสอบฝึกงานในโรงพยาบาล
 18  ม.ค. 55
ประกาศรายชื่อ  ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ โดยวิธีรับตรง   ทาง  www.entrance.psu.ac.th
 25 - 27  ม.ค. 55
สอบสัมภาษณ์  ทุกคณะของ ม.อ.
 28 - 29  ม.ค. 55
สอบสัมภาษณ์  (ที่หาดใหญ่)  ของมหาวิทยาลัยต่างๆ ที่ร่วมคัดเลือก
 2  ก.พ. 55
ประกาศรายชื่อ ผู้ได้รับคัดเลือก  (เฉพาะของ มอ.) และส่งชื่อไปให้ Clearing House
 11 - 17  มี.ค. 55
นักเรียนยืนยันสิทธิ์  (เลือก ม.อ.)  ผ่าน  Clearing House  (สอท.)  /   ตัดสิทธิ์  Admissions
 30  มี.ค. 55
ประกาศรายชื่อ  ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา  (เฉพาะของ ม.อ.) 
1 - 15 พ.ค. 55
รายงานตัวขึ้นทะเบียนนักศึกษา  ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา  ภาคการเรียน 1/2555
 ปลาย พ.ค.  55
รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 

Download ระเบียบการการสอบคัดเลือกนักเรียนใน 14 จังหวัดภาคใต้ ปีการศึกษา 2555 คลิกที่นี่
นักเรียนสามารถสมัครเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์โดยวิธีรับตรง ปีการศึกษา 2554 ได้ ตั้งแต่ วันที่ 18 ถึง 24 สิงหาคม 2554
นักเรียนสามารถ Download คู่มือการใช้งานได้ที่นี่ คู่มือการใช้งาน
Download ตารางแสดงคณะ/สาขาวิชา ชุดวิชาสอบจำนวนรับ และเกณฑ์(%) ขั้นต่ำของแต่ละวิชาที่ใช้คัดเลือกฯ ของแต่ละมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
มหาวิทยาลัยพายัพ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก (วิทยาเขต จันทบุรี)
เข้าสมัครเลือกอันดับคณะ/สาขาผ่านwebsiteได้ที่นี่ http://admission.psu.ac.th
 
งานรับนักศึกษา กองทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์