ข้อมูลรับนักศึกษา ณ วันที่ 15 ก.ย. 60 รายละเอียดอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดติดตามได้ทางเว็บไซต์ www.entrance.psu.ac.th เป็นระยะๆ
วิทยาเขตหาดใหญ่
คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ปรับปรุงข้อมูล 15 ก.ย. 60 ) คณะวิทยาศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ คณะทรัพยากรธรรมชาติ
คณะเภสัชศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์
คณะอุตสาหกรรมเกษตร คณะศิลปศาสตร์
คณะนิติศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์
คณะการแพทย์แผนไทย คณะเทคนิคการแพทย์
วิทยาลัยนานาชาติ คณะสัตวแพทยศาสตร์
โครงการจัดตั้งวิทยาลัย นานาชาติยางพาราไทย-จีน
วิทยาเขตปัตตานี
คณะศึกษาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยอิสลามศึกษา
คณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะวิทยาการสื่อสาร
คณะรัฐศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ (ปัตตานี)
วิทยาเขตภูเก็ต
คณะการบริการและการท่องเที่ยว,คณะวิเทศศึกษา,คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม,คณะวิศวกรรมศาสตร์ (วิทยาเขตภูเก็ต)
วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
วิทยาเขตตรัง
คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ และ คณะคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

 

รอบที่
รายการ
ดำเนินการ
Clearing-house
ประกาศรายชื่อมีสิทธิ์เข้าศึกษา
1
ครั้งที่ 1/1 รับโดยPortfolio 1 ต.ค. - 30 พ.ย. 60 15 - 19 ธ.ค. 60 22 ธ.ค. 60
2
ครั้งที่ 1/2 โครงการพิเศษคณะ 22 ธ.ค. 60 - 28 ก.พ. 61 19 - 22 มี.ค. 61 26 มี.ค. 61
3
ครั้งที่ 2 โควตาภูมิภาค ธ.ค. 60 - เม.ย. 61 3 - 6 พ.ค. 61 8 พ.ค. 61
4
ครั้งที่ 3 รับตรงทั่วประเทศ 9 - 13 พ.ค. 61 26 - 28 พ.ค. 61 8 มิ.ย. 61
5
ครั้งที่ 4 Admission 6 - 10 มิ.ย. 61 ประกาศผล 13 ก.ค. 61 ก.ค. 61

 

 

 

 

 

 

 

Tokyo

Tokyo is the capital of Japan.

www.entrance.psu.ac.th
tel +6674 289255-8