กองทะเบียนและประมวลผล
กองกิจการนักศึกษา
 คู่มือการศึกษา
 ระเบียบมหาวิทยาลัย
การเข้าศึกษาในโครงการพิเศษ
 ชื่อ-ที่อยู่โรงเรียน 14 จ.ภาคใต้
 ชื่อ-ที่อยู่โรงเรียนทั่วประเทศ
 คุณสมบัติเฉพาะทางการศึกษา
การประกันคุณภาพ

 สมาคมอธิการบดี
     แห่งประเทศไทย (สอท.)
 สถาบันทดสอบทางการศึกษา
     แห่งชาติ (สทศ.)
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 มหาวิทยาลัยพายัพ
 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 มหาวิทยาลัยหัวเฉียว
      เฉลิมพระเกียรติ
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี       ราชมงคลตะวันออก
      วิทยาเขตจันทบุรี
 กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์
      แห่งประเทศไทย (กสพท.)

 วิทยาเขตหาดใหญ่
 วิทยาเขตปัตตานี
 วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
 วิทยาเขตภูเก็ต
 วิทยาเขตตรัง
 


      เฉพาะ  psu.ac.th
        เว็บไซต์อื่นๆ
 

 แบบฟอร์ม สั่งซื้อระเบียบการรับตรง
 แบบฟอร์ม Bill Payment
 แบบฟอร์มตรวจร่างกาย
 แบบฟอร์มหนังสือรับรองสำนักงานคณะกรรมการ
อิสลามประจำจังหวัด

 แบบฟอร์มหนังสือสละสิทธิ์
  โครงการส่งเสริมเด็กดีมีคุณธรรม
                   ใบแจ้งยืนยันขอใช้สิทธิ์
  โครงการคัดเลือกนักเรียนโดยวิธีรับตรง
                   ใบแจ้งยืนยันขอใช้สิทธิ์
  โครงการบุคคลที่มีความสามารถด้านกีฬา
                   ใบแจ้งยืนยันขอใช้สิทธิ์
  โครงการคัดเลือกนักเรียนในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
                   ใบแจ้งยืนยันขอใช้สิทธิ์
  โครงการรับตรง (โดยใช้คะแนน GAT และ PAT รอบกรกฎาคม 2553)
                   ใบแจ้งยืนยันขอใช้สิทธิ์
  โครงการคัดเลือกนักเรียนที่มีผลการเรียนดี
                   ใบแจ้งยืนยันขอใช้สิทธิ์

  โครงการส่งเสริมเด็กดีมีคุณธรรม
                   ใบแจ้งยืนยันขอใช้สิทธิ์
  โครงการคัดเลือกนักเรียนในเขตภาคเหนือ
                   ใบแจ้งยืนยันขอใช้สิทธิ์
  โครงการสอวน.
                   ใบแจ้งยืนยันขอใช้สิทธิ์

2010 Copyright Entrance Unit.
Prince Of Songkla University. All rights Reserved.