•    รู้จักงานรับนักศึกษา

 •   ประวัติและความเป็นมา
               งานรับนักศึกษาเดิมชื่อ “หน่วยสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย” หรือ “หน่วยสอบคัดเลือกฯ “ เป็นหน่วยสังกัด
    งานบริการวิชาการ กองบริการการศึกษา ต่อมาสภามหาวิทยาลัยสงขลา-นครินทร์ ในคราวประชุมครั้งที่ 285 (9/2548) เมื่อวันที่
    23 ธันวาคม 2548  มีมติอนุมัติให้จัดตั้งเป็น  “งานรับนักศึกษา” เป็นงานหนึ่งของกองบริการ;การศึกษาสำนักงานอธิการบดี
               ต่อมามหาวิทยาลัย โดยมติที่ประชุมคณบดีในคราวประชุมครั้งที่ 6/2552   เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2552 มีมติเห็นชอบ
    ให้โอนย้ายไปสังกัดกองทะเบียนและประมวลผล สำนักงานอธิการบดี


    ภารกิจและหน้าที่  
           งานรับนักศึกษา มีภาระหน้าที่และความรับผิดชอบในการประสานงานและดำเนินการในเรื่อง เกี่ยวกับการรับ
    นักศึกษาเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ดังนี้
           1. การคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาโดยวิธีรับตรงละ โควตาพิเศษต่าง ๆ ดังนี้
               - การคัดเลือกนักเรียนที่มีผลการเรียนดี
               - การคัดเลือกนักเรียนใน 14 จังหวัดภาคใต้ โดยวิธีรับตรง (สอบตรง)
               - โครงการรับนักศึกษาแพทย์โควตาจังหวัด (แพทย์ชนบท)
               - โครงการคัดเลือกบุคคลที่มีความสามารถพิเศษด้านกีฬา
               - การคัดเลือกนักเรียนในเขตภาคเหนือโดยความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
               - การคัดเลือกนักเรียนในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น
           2. การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลางการรับนักศึกษา (Admissions)
           3. การรับนักศึกษาตามโครงการพิเศษของมหาวิทยาลัย /คณะต่าง ๆ
           4. การดำเนินการเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี