มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
การสอบคัดเลือกนักเรียนใน 14 จังหวัดภาคใต้เข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
ภายใต้การคัดเลือก โดยวิธีรับตรงของ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ปีการศึกษา 2561

คะแนนสูงสุด-ต่ำสุด รับตรง 2561
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สถานที่ติดต่อ งานรับนักศึกษา กองทะเบียนและประมวลผล อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (ตึก LRC) ชั้นลอย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112 โทร 0 7428 9255-7 โทรสาร 0 7428 9259 หรือ www.entrance.psu.ac.th