ตามที่มหาวิทยาลัยร่วมกับทปอ. จัดโครงการประชาสัมพันธ์ระบบ TCAS 63 ในวันจันทร์ที่ 4 พ.ย. 2562 เวลา 09.00-12.00 น. นั้น

งานรับนักศึกษาขอเพิ่มเติมข้อมูลดังนี้

1. ทปอ.ได้ปิดระบบสมัครการเข้าฟังบรรยายแล้ว(เนื่องจากผู้สมัครเต็ม)
2. มีการเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดประชุม จากเดิมห้อง BSc 3 ชั้น 3 คณะวิทยาศาสตร์ เป็น ห้องเลิศปัญญา ชั้น 4 อาคารวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้เพื่อการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
หมายเหตุ
ท่านที่ไม่สะดวกที่จะเดินทางไปฟังบรรยายหรือยังไม่ได้ลงทะเบียน สามารถติดตามรับชมได้ทาง facebook live ของ ทปอ.ได้