ประกาศงานรับนักศึกษา

การคัดเลือกนักเรียนใน 14 จังหวัดภาคใต้โดยวิธีรับตรง(TCAS รอบ2)
ผู้สมัครที่ชำระเงินค่าสมัครผ่าน เคาน์เตอร์เซอร์วิส (7-ELEVEN) ระหว่างวันที่ 4 - 19 กุมภาพันธ์ 2562 ให้ FAX หลักฐานดังต่อไปนี้มายังงานรับนักศึกษา ที่เบอร์ 074 289259 ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2562หรือติดต่อทางโทรศัพท์ที่ 074 289256  
หลักฐานที่ต้องส่ง
1.ใบสมัคร (เขียนเบอร์ติดต่อกลับไว้ด้วย)
2.หลักฐานการชำระเงิน(สลิป)
หมายเหตุ ผู้ที่ชำระเงินผ่านทางธนาคารไม่ต้องส่งหลักฐานข้างต้นมา สามารถตรวจสอบการง่ายเงินได้ทางระบบ และบัญชีรายชื่อผู้สมัครแยกตามโรงเรียน
ประกาศ 22 ก.พ. 2562