ประกาศงานรับนักศึกษา

สำหรับผู้สมัครที่ได้รับการตรวจสอบหลักฐานแล้วไม่ผ่านให้อัพโหลดเอกสารเพิ่มเติมตามข้อเสนอแนะ และผู้ที่ประสงค์จะสมัครแพทย์ชนบทให้อัพโหลดเอกสารเพิ่มเติม ภายในวันที่ 22-28 มกราคม 2561 เท่านั้น มิฉะนั้นจะถือว่าหลักฐานการสมัครแพทย์ชนบทไม่สมบูรณ์