ลงทะเบียนการเข้าร่วมสัมมนา
เรื่อง การคัดเลือกนักเรียนในภาคใต้เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โดยวิธีรับตรง (โควตาภูมิภาค) ปีการศึกษา 2561

(ลงทะเบียน 1 - 29 ก.ย. 60   สัมมนาระหว่าง วันที่ 30 ต.ค.- 6 พ.ย. 2560) เฉพาะ อ.แนะแนวหรือครูที่ได้รับมอบหมายเท่านั้น
รายละเอียดโครงการ | ตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียน

หมายเหตุ หากไม่มีชื่อโรงเรียนสามารถแจ้งข้อมูลทางโทรศัพท์ 074 289255 ถึง 8