ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา โครงการต่างๆ ปีการศึกษา2561
  --รอบ 1/1--
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแกราชอาณาจักร กัมพูชา ด้านการศึกษา ปีการศึกษา 2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา เพิ่มเติมโครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี ปีการศึกษา 2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา โดยผ่านการ clering house รอบ(1/1)
  --รอบ 1/2--
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา โดยผ่านการ clering house รอบ(1/2)
  --รอบ 2--
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา โดยผ่านการ clering house รอบ(2)
  --ประกาศสละสิทธิ์เข้าศึกษา--
ประกาศยกเลิกสิทธิ์ การเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 3
ประกาศยกเลิกสิทธิ์ การเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 2
ประกาศยกเลิกสิทธิ์ การเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 1