ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา โครงการต่างๆ ปีการศึกษา 2560
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ตามโครงการผลิตและพัฒนาบุคลากร
ภายใต้ความร่วมมือระหว่างมูลนิธิชัยพัฒนาและม.สงขลานครินทร์ ปีการศึกษา 2560(เพิ่มเติม)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาตามโครงการผลิตพยาบาล
เพื่อพัฒนาสุขภาพประชาชนในจังหวัดชายแดนตามรอยสมเด็จย่า ปีการศึกษา2560
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาการคัดเลือกนักศึกษาชาวไทย
ที่นับถือศาสนาอิสลามในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามโครงการกระทรวงมหาดไทย ปีการศึกษา2560
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา โครงการรับตรงโดยใช้คะแนน GAT/PAT และวิชาสามัญ 9 วิชา (เพิ่มเติมครั้งที่ 2)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา โครงการรับตรงโดยใช้คะแนน GAT/PAT และวิชาสามัญ 9 วิชา (เพิ่มเติม)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา โครงการรับตรงโดยใช้คะแนน GAT/PAT และวิชาสามัญ 9 วิชา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา โครงการส่งเสริมผู้มีคุณธรรม จริยธรรมบำเพ็ญประโยชน์ฯ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต ผ่านระบบรับตรงของกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาโครงการผลิตและพัฒนาบุคลากรภายใต้ความร่วมมือมูลนิธิชัยพัฒนาฯ
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาโครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท โดยวิธีรับตรง เพิ่มเติม)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาโครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท โดยวิธีรับตรง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาโครงการรับตรง 14 จังหวัดภาคใต้ (เพิ่มเติม)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาโครงการรับตรง 14 จังหวัดภาคใต้
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาโครงการคัดเลือกนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยการใช้ข้อสอบร่วมรับตรงของม.ขอนแก่น
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา โครงการคัดเลือกนักเรียนภาคเหนือ ผ่านการสอบข้อเขียน ม.เชียงใหม่
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา โดยการใช้ข้อสอบร่วมรับตรงของม.ขอนแก่น
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย(โครงการ วมว.)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา โครงการรับนักเรียน ที่มีผลการเรียนดี
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา โครงการโอลิมปิกวิชาการ และพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์(สอวน.)
แก้ไขทุนสนับสนุนการศึกษา (สอวน.)